W dniu 22 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, delegatów Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy KWP we Wrocławiu. Stronę służbową reprezentował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, nadinsp. Tomasz Trawiński oraz Naczelnik Wydziału  Finansów – Główna Księgowa insp. Anna Jeziak. W trakcie posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie z działalności PKZP za okres czteroletniej kadencji, które otrzymało jednogłośne absolutorium w głosowaniu delegatów. W wyniku głosowania wybrano Zarząd PKZP przy KWP we Wrocławiu,na nową kadencję 2019 – 2023.

  1. Przewodniczący – Roman Buczkowski – I Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego
  2. Z-ca Przewod.    – Zygmunt Kijak – emeryt
  3. Sekretarz            – Beata Nawara – KMP Wrocław
  4. Skarbnik              – Leszek Rojek – emeryt
  5. Członek               – Tomasz Chmielina – KMP we Wrocławiu
  6. Członek               – Katarzyna Wasilewska – Wydz. Finansów KWP Wrocław
  7. Członek               – Marek Boczar – OPP KWP we Wrocławiu
  8. Członek               – Krzysztof Wołowiec – Wydz. Kadr KWP we Wrocławiu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Wach – Wydz. Konwojowy KWP we Wrocławiu

Zastępca Przewodniczącego            – Robert Gromadziński – KMP we Wrocławiu

Sekretarz                                          – Marzena Simierska – KWP we Wrocławiu

Członek                                            – Leszek Ozga – KMP Wrocław

Członek                                            – Janusz Przemyk – KWP Wrocław