Zarząd Wojewódzki NSZZP województwa dolnośląskiego, zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu o dane dotyczące wypracowanych nadgodzin, tym razem za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2022 roku.

Jak się okazało wzrosła liczba policjantów z województwa dolnośląskiego, którym został wypłacony ekwiwalent pieniężny za nadgodziny! Na ogólną liczbę faktycznie zatrudnionych policjantów 7238 (stan na 01 stycznia 2021r.), 5098  policjantom zostały wypłacone środki w wysokości 10 020 500,52. W tym miejscu zależy zauważyć, że za okres rozliczeniowy o 01.01.2020r do 30.06.2020r.
 z opisywanego ekwiwalentu skorzystało 3567 policjantów, którzy z tytułu nadgodzin otrzymali kwotę 3 016 265,59 zł.  Za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2020 roku już 4213 policjantom wypłacono środki w wysokości 5 453 730,23. Z kolei za okres od 01 stycznia 2021 do 31 lipca 2021r, 4765 policjantom wypłacono środki na ogólną kwotę  6 571 722, 39 zł.

Widać stale zwiększającą się liczbę policjantów korzystających z opisywanego ekwiwalentu oraz dwukrotny wzrost wypacanych kwot! Jako związki zawodowe cieszymy się, że tak duże środki  zasilają budżety domowe funkcjonariuszy, jednocześnie przypominamy, że to dzięki naszemu związkowi zawodowemu zmieniono przepisy w tym zakresie! 

Warto też zauważyć, że pomimo wprowadzenia możliwości wypłaty środków za nadgodziny
w dalszym ciągu aż 558 policjantów wystąpiło z wnioskami o udzielenie im dni wolnych za nadgodziny w okresie od 01 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku a liczba nadgodzin w tym przypadku wyniosła 10 928. Niepokojące z kolei jest to, że w dalszym ciągu policjanci posiadają aż 19 603 nadgodziny wypracowane i nie rozliczone przed 01 stycznia 2023 roku. Porównując to
z danym z wcześniejszych lat liczba ta stale rośnie!

fb-share-icon