Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w/s zamiaru wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.

W nawiązaniu do informacji dotyczących zmiany przepisów dotyczących zawiązków zawodowych policjantów (pismo MSWiA nr DPP-OP-0231-19/2016 z dnia 15 lutego 2017 roku) oraz po zapoznaniu się z doniesieniami prasowymi na temat zamiaru wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji, działając w imieniu swoich Organizacji pragniemy wyrazić sprzeciw wobec tego pomysłu.
Polska, jako kraj konstytucyjnie gwarantujący swobody obywatelskie, w tym prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, do tego typu państw niewątpliwie należy. Nie oznacza to jednak, że swobody związkowe w pewnych obszarach działalności państwa nie mogą być częściowo ograniczone. Na taką możliwość wskazuje ratyfikowana przez Polskę konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 151, która dopuszcza możliwość swobód związkowych w siłach zbrojnych i w Policji, gdzie obowiązki pracownicze (obowiązki służbowe funkcjonariuszy) charakteryzuje wysoki stopień poufności oraz zapisy w ustawach pragmatycznych poszczególnych służb.

Na tej właśnie podstawie w polskiej Policji, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej zdecydowano się na to, aby w każdej z tych formacji funkcjonował tylko jeden związek zawodowy i żaden z nich nie mógł posiadać prawa do strajku. Z takimi ograniczeniami każda z tych formacji funkcjonuje od początku swojego istnienia do dnia dzisiejszego. Uważamy więc, że wprowadzenie w Policji – a w dalszej kolejności, być może, i w Straży Granicznej oraz w Służbie Więziennej – pluralizmu związkowego utrudniłoby w znacznym stopniu realizację zadań do jakich te formacje zostały powołane. Niepokój Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wzbudza również podmiot, od którego pochodzi inicjatywa utworzenia nowych organizacji związkowych w Policji. Wzbudza to uzasadnione obawy, że powstanie nowych organizacji związkowych leży w interesie władz państwowych, czyli że organizacje powstałe w tych okolicznościach stałyby po stronie pracodawcy, a nie pracowników. Tego rodzaju inicjatywa zamiast więc wzmacniać i „zapewnić większą reprezentatywność policjantów pełniących służbę na różnych stanowiskach w poszczególnych rodzajach służb(…),powoduje rozbicie i fragmentację strony społecznej, w istocie poważnie tą siłę osłabiając. Organizacje stworzone w tych okolicznościach, stałyby by się prawdopodobnie stronnicze i łatwe do manipulowania gdzie funkcjonariusz i ochrona jego praw indywidualnych i zbiorowych była by na drugim planie. W naszej ocenie propozycje sugerowane w piśmie MSWiA nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości a wręcz przeciwnie osłabiają i mogą działać szkodliwie w całym środowisku służb mundurowych.

Stanowisko Tutaj

fb-share-icon