Ocena skuteczności odwołania przez funkcjonariusza pisemnego wystąpienia ze służby powinna odbywać się z uwzględnieniem art. 61 kodeksu cywilnego.

– Policjant zwrócił się do przełożonego z prośbą o zwolnienie go ze służby w Policji w związku z nabyciem praw emerytalnych. Po kilkunastu dniach, złożył raport, w którym poinformował go, że chce wycofa swoje poprzednie wystąpienie ponieważ decyzję o odejściu ze służby podjął zbyt pochopnie i pod wpływem impulsu. Czy ten drugi raport unieważnia pierwszy?

Nie. Jak uznał, bowiem NSA w składzie siedmiu sędziów (uchwała z 5 grudnia 2011 r. I OPS 4/11), w podobnej sytuacji faktycznej (odwołanie pisemnego wystąpienia ze służby przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) pisemne zgłoszenie przez funkcjonariusza wystąpienia ze służby jest, oświadczeniem woli, do którego ma zastosowanie art. 61 Kodeksu cywilnego. A zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. W innej sytuacji oświadczenie woli złożone drugiej stronie wiąże osobę, która oświadczenie takie złożyła i może być skutecznie odwołane tylko za zgodą adresata (wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2010 r. II SA/Wa 473/10).

W sytuacji opisanej w pytaniu przełożony mógł, zatem przychylić się do prośby policjanta o cofnięcie wystąpienia ze służby, ale nie był do tego zobowiązany.

W cytowanej uchwale NSA podkreślił, że przewidziane w Kodeksie cywilnym ograniczenia możliwości odwołania oświadczenia woli mają na celu ochronę interesów obu stron stosunku służbowego. Złożenie takiego oświadczenia wywołuje skutki prawne w sferze interesów obu stron stosunku służbowego. Zgłoszenie przez funkcjonariusza wystąpienia ze służby obliguje, bowiem organ do rozwiązania stosunku służbowego w terminie przewidzianym w ustawie. Z drugiej zaś strony przepisy Kodeksu cywilnego przewidujące możliwość uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli zapewniają wystarczające gwarancje ochrony funkcjonariusza, którego oświadczenie o wystąpieniu ze służby dotknięte było wadami. Oznacza to, że nie tylko określony w art. 61 kc reżim prawny warunkujący złożenie skutecznego oświadczenia woli ma zastosowanie do zgłoszenia przez funkcjonariusza wystąpienia ze służby i jego cofnięcia, ale także przepisy przewidujące możliwość uchylenia się przez funkcjonariusza od skutków złożonego organowi zgłoszenia, z powodu wad oświadczenia woli.

Wprawdzie uchwała ta zapadła na gruncie art. 60 ust. 3 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1897 ze zm.), to z uwagi na istotne podobieństwo obu regulacji prawnych tj. art. 60 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz art. 41 ust. 3 ustawy o Policji – uchwała znajduje zastosowanie także do policjantów.

podstawa prawna: Art. 41 ust.3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1782 ze zm.)

źródło : http://www.rp.pl/Administracja/301249984-Zwolnienie-policjanta-wycofanie-raportu-tylko-za-zgoda-przelozonego.html#ap-1

fb-share-icon