Zarząd Główny NSZZ Policjantów na ostrzu noża stawia sprawę dotyczącą losów nowelizacji przepisów w sprawie absencji chorobowej funkcjonariuszy.

Po tym jak się okazało, że ministerialny projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie 30-dniowego okresu ochronnego nie zyskał poparcia Rady Ministrów, Zarząd Główny postanowił zwrócić się do Pani Premier z żądaniami i zagrozić podjęciem akcji protestacyjnej w razie ich niespełnienia. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie. Poniżej przedstawiamy Państwu jej treść.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów, kierując się ważnym interesem policjantów postanawia  wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z żądaniem niezwłocznego uchwalenia rządowego projektu zmiany ustawy o Policji i innych ustaw, liberalizującego przepisy dotyczące absencji chorobowej funkcjonariuszy poprzez wprowadzenie trzydziestodniowego okresu ochronnego w roku, pozwalającego na zachowanie pełnego uposażenia, a także o skierowanie tego dokumentu na dalszą ścieżkę legislacji. W przypadku niespełnienia tego żądania Zarząd Główny NSZZ Policjantów podejmie akcję protestacyjną.

Ze względu na zakres podmiotowy tej regulacji wskazane jest, by powyższe działania podjęto w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Do zrealizowania niniejszej uchwały oraz uruchomienia procedury związanej z ewentualnym ogłoszeniem akcji protestacyjnej Zarząd Główny upoważnia Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Niniejsza uchwała jest konsekwencją informacji, jaką Sekretarz Stanu w MSWiA, Jarosław Zieliński przekazał podczas spotkania z Przewodniczącym ZG w dniu 16 marca 2016 r. Z informacji tej wynika, że jedynie resort Spraw Wewnętrznych i Administracji popiera kierunek zmian, na które czekają funkcjonariusze, a pozostałe resorty są temu przeciwne. Zagrożenie nieprzeprowadzenia obiecanych zmian jest więc oczywiste.

Likwidacja uprawnienia umożliwiającego korzystanie z pełnopłatnych zwolnień lekarskich nigdy w środowisku służb mundurowych nie zyskała akceptacji. Funkcjonariusze krytykowali tę reformę zarówno na etapie projektowania, jak i po jej wprowadzeniu w dniu 1 czerwca 2014 r.  Wprowadzone zmiany dalekie były od zasad sprawiedliwości społecznej, na które powoływali się ówcześni reformatorzy. Brakowało im przede wszystkim konsekwencji. Zbliżanie rozwiązań obowiązujących w służbach mundurowych do systemu powszechnego miało bowiem charakter jednostronny. Do ustawy o Policji i innych ustaw regulujących funkcjonowanie służb mundurowych implementowano tylko te rozwiązania, które z punktu widzenia funkcjonariuszy były niekorzystne, pomijając tak ważne kwestie, jak m.in. płatne nadgodziny, ekwiwalent za służby pełnione w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy. Ignorowano wszelkie argumenty jakie odróżniają służbę z jej wszelkimi zagrożeniami od zwykłego stosunku pracy ukształtowanego na gruncie K.p.

Zarzuty formułowane wówczas a priori znalazły swoje potwierdzenie w praktyce. Bogata lista przypadków odnotowanych na przestrzeni trzech ostatnich lat wskazuje, że nowe rozwiązania przyniosły więcej szkód niż pożytku. Bilans zysków i strat przemawia wyraźnie na niekorzyść funkcjonariuszy, którzy w wielu przypadkach tracą 1/5 swoich dochodów, pomimo iż okoliczności które wykluczyły ich czasowo ze służby, ze służbą miały związek bardzo ścisły. O drastycznych przykładach niedoskonałości przepisów i istotnych lukach prawnych niewiele się ostatnio mówi, bo funkcjonariusze cierpliwie czekają na obiecane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości zmiany. A te pomimo oficjalnych zapowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji niestety nie nadchodzą, i prędko zapewne nie nadejdą. Rozwiązanie tego problemu dla policjantów i innych funkcjonariuszy jest rzeczą niezmiernie ważną, dlatego Zarząd Główny NSZZ Policjantów zamierza wykorzystać wszystkie przewidziane prawem środki, aby osiągnąć przyjęty cel.

W imieniu ZG NSZZ Policjantów podpisali:

Rafał Jankowski, Andrzej Szary

fb-share-icon