HFPC wystosowała petycję do Marszałka Senatu RP, w której zaapelowała o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów regulujących zasady wznawiania postępowań dyscyplinarnych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Za krótkie terminy

Obecnie przepisy ustanawiają bardzo krótkie terminy na wznowienie postępowania, co uniemożliwia wzruszenie niesprawiedliwie wydanych orzeczeń dyscyplinarnych, jeśli np. niewinność funkcjonariusza zostaje potwierdzona wydanym dopiero po wielu latach wyrokiem sądu karnego.

W uzasadnieniu petycji HFPC wskazała, że zagwarantowanie niesłusznie ukaranym funkcjonariuszom możliwości wznowienia postępowania dyscyplinarnego jest konieczne dla zapewnienia poszanowania konstytucyjnego prawa do ochrony dobrego imienia. Fundacja podkreśliła, że w razie ujawnienia się nowych okoliczności świadczących o braku winy, obwiniony powinien mieć możliwość wznowienia postępowania, nawet jeśli od jego zakończenia minęło wiele lat.

Fundacja zwróciła ponadto uwagę, że na gruncie procedury karnej, jak też postępowań dyscyplinarnych wielu zawodów, wznowienie postępowania na korzyść oskarżonego (obwinionego) nie jest obwarowane żadnym terminem.

Powtarzający się problem

HFPC od wielu lat zaangażowana jest w problemy związane z niemożnością wznawiania postępowań dyscyplinarnych zakończonych niesłusznym wydaleniem funkcjonariuszy ze służby. W grudniu 2016 r. HFPC uczestniczyła w złożeniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez funkcjonariusza Policji, który został usunięty ze służby w oparciu o zarzuty postawione mu w postępowaniu karnym. Po ponad 10 latach postępowanie zakończyło się całkowitym uniewinnieniem, jednak, z uwagi na upływ terminu przewidzianego w ustawie, nie mógł on domagać się powrotu do służby. Więcej informacji na temat tej sprawy dostępnych jest tutaj.

Kancelaria Senatu poinformowała HFPC, że w Senacie prowadzone są obecnie prace nad inną petycją dotyczącą tego samego problemu prawnego, choć ograniczoną wyłącznie do funkcjonariuszy Policji. HFPC będzie monitorowała te prace i z zadowoleniem przyjęła, że senatorowie pochylą się nad tymi problemami.

Petycja indywidualna rozpatrywana przez Senat dostępna jest  tutaj.

Petycja HFPC dostępna jest tutaj.

źródło: http://www.hfhr.pl/senacka-komisja-zbada-problem-postepowan-dyscyplinarnych-policjantow/

fb-share-icon