Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na nasze wystąpienie w sprawie wyeliminowania z obiegu prawnego przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz.2270).

fb-share-icon