21 kwietnia, podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie zadeklarował, że wykona kolejny krok na drodze do redukcji zaległości w mianowaniu policjantów na wyższe stanowiska służbowe. Skorzystają na tym ci, którzy najdłużej pełnią służbę na tzw. powierzeniu (art. 37 ustawy o Policji) i posiadają najdłuższy staż służby.

Art. 37. Powierzenie obowiązków na innym stanowisku..

Stosowne rozkazy komendanci powiatowi i miejscy mają wydać z dniem 15 maja. Przed ich wydaniem listy kandydatów powinny być uzgodnione z właściwymi Zarządami Terenowymi NSZZ Policjantów. W tej chwili do Komendy Wojewódzkiej spływają informacje o potrzebach w tym zakresie. W odpowiedzi komendanci otrzymają limity środków możliwych do zaangażowania. Niestety, nie wszyscy będą mogli liczyć na awans. Decyzja o przeszeregowaniu nie będzie też tak znacząca, jak zapowiadało się to jeszcze w styczniu. Optymizm finansowy ostudziły wcześniejsze polecenia Komendanta Głównego o mianowaniu policjantów na stanowisko starszego dzielnicowego i utworzeniu 8. dodatkowych etatów w zespołach dyżurnych. Garnizon nie otrzymał na ten cel dodatkowych środków, pod tym względem w całym kraju było jednakowo. Stąd m.in. wniosek Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o zwiększenie tegorocznego budżetu Policji, skierowany do Rady Ministrów.

Z informacji, które już spłynęły do Wydziału Kadr i Szkolenia wynika, że na mianowanie na wyższe stanowisko w powiatach czeka około 280 policjantów. Łączny miesięczny koszt zrealizowania wszystkich wniosków pociągnąłby za sobą ponad 70 tys. zł. Środki możliwe do zaangażowania pozwolą na zaspokojenie zaledwie 1/3 potrzeb. Prezydium uzgodniło, że na kolejną tego typu akcję policjanci będą musieli poczekać do podsumowania środków po zrealizowaniu awansów w stopniach, a to dopiero po Święcie Policji.

Na posiedzeniu Prezydium ZW z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie odniesiono się do kwestii pełnienia służby w umundurowaniu służbowym przez policjantów pionów kryminalnych. Prezydium nie kwestionowało decyzji niektórych komendantów powiatowych, jednakże podkreśliło, że skutkiem tego musi być zwiększenie ekwiwalentu w zamian za umundurowanie, ponieważ zgodnie z zarządzeniem KGP policjanci z pionów kryminalnych wyłączeni są z obowiązku noszenia mundurów służbowych i otrzymują z tego powodu niższą mundurówkę. Wobec tego zmiana skutkująca większą eksploatacją munduru, powinna skutkować bezwzględnym podwyższeniem ekwiwalentu.

Komendant Wojewódzki Policji zapoznał się też ze wstępnymi ustaleniami Prezydium na temat godzin nadliczbowych generowanych przez policjantów pełniących służbę na stanowiskach kierowania. W ocenie Prezydium jest to grupa policjantów generująca w garnizonie relatywnie największą liczbę nadgodzin. Komendant Wojewódzki poinformował, że w tej sprawie wydał już komendantom powiatowym i miejskim stosowne polecenia. Mają one polegać na wsparciu zespołów dyżurnych i zmniejszyć w ten sposób ich obciążenie.

Z Komendantem Wojewódzkim omówiono również nowe warunki rozliczania funduszu prewencyjnego w ramach programu „Policja 2015”. Mając na uwadze ustalenia Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego, zwrócono uwagę na szereg trudności, jakie wynikają z umowy i z regulaminu. Podkreślono, że nowa formuła sprawozdawczości zbyt mocno wkracza w dane podlegające szczególnej ochronie, zatem do momentu wydania zaleceń przez wszystkie strony umowy poproszono Komendanta o nieudostępnianie osobom trzecim dokumentów zawierających m.in. dane o stanie zdrowia funkcjonariuszy i członków ich rodzin.

W trakcie posiedzenia Prezydium powrócił temat kłopotów z rozdziałem środków nagrodowych pochodzących z tzw. L-4. W oparciu o przekazywane przez Wydział Finansów informacje trudno ustalić pochodzenie kwot przeznaczonych do wydatkowania. Powodem jest niezazębianie się cyklów naliczeniowych z informacjami przekazywanymi wcześniej przez poszczególne jednostki.

Sławomir Koniuszy

fb-share-icon