KOMUNIKAT  dotyczący posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie w dniu 26 czerwca br.

W czasie posiedzenia Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął następujące decyzje:

1.Program naprawczy dla polskiej Policji – ZG NSZZ Policjantów przyjął opracowany przez Prezydium ZG NSZZ Policjantów program, który został już przekazany Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W odpowiedzi na to Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponował w tej sprawie spotkanie z udziałem Komendanta Głównego Policji. Zgodnie ze swoimi statutowymi uprawnieniami Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów poinformował Ministerstwo, że zamierza udać się na spotkanie z Andrzejem Szarym, Wiceprzewodniczącym ZG NSZZ Policjantów. NSZZ Policjantów jest gotowy do podjęcia natychmiastowych rozmów ze wskazanymi przedstawicielami Związku celem ustalenia planu realizacji postulatów zawartych w programie. Sprawa jest tak ważna, że nie można sobie pozwolić na jej zlekceważenie oraz na ignorowanie przedstawicieli Związku, który jest organizacją niezależną i nikt nie ma prawa tego faktu kwestionować lub wpływać na jego statutowe decyzje.

2. Ochrona prawna działaczy NSZZ Policjantów województwa łódzkiego – w związku z dyskryminującymi działaniami Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie wobec Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ P Policjantów województwa łódzkiego, ZG NSZZ Policjantów  objął ich ochroną prawną,w tym zlecił pełnomocnikowi procesowemu skierowanie zawiadomienia  o popełnieniu przestępstwa wobec ww.komendantów o, którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (utrudnianie działania organów Związku oraz dyskryminowanie z powodu zajmowanej funkcji w NSZZ Policjantów).

3. Stanowisko w sprawie decyzji Komendanta Głównego Policji  dot. przeglądu postępowań dyscyplinarnych, administracyjnych oraz karnych prowadzonych wobec policjantów – ZG NSZZ Policjantów jednoznacznie apeluje aby na bazie oczekiwań Ministra przełożeni w sprawach osobowych nie podejmowali pochopnych decyzji personalnych wobec policjantów, którzy nie mają zapewnionej instytucjonalnej ustawowej ochrony prawnej. Związek nie akceptuje wpływania Ministra i Wiceministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji na decyzje kierowników jednostek Policji. Zjawisko „upolitycznienia” Policji przybrało w ostatnim roku na  sile, co powoduje, że policjanci działają pod ogromną presją z obawy o konsekwencje wobec nich nawet za najdrobniejsze przewinienia.

4. Rezolucja Kongresu Przewodniczących ZT NSZZ P/E w Ossie  – Zarząd Główny NSZZ Policjantów przyjął ten dokument jako własny uznając, że określa on ramowe kierunki działania Związku w najbliższym okresie czasu w interesie środowiska zawodowego.

5. Wniosek do Komendanta Głównego dot. środków pochodzących z niepełnego zatrudnienia tzw. wakatów– w oparciu o Porozumienie zawarte pomiędzy NSZZ Policjantów a Komendantem Głównym Policji, ZG NSZZ Policjantów oczekuje od Komendanta uruchomienia wzorem lat ubiegłych z dniem 1 lipca br. środków na nagrody motywacyjne oraz wzrost dodatków służbowych dla policjantek i policjantów, których status materialny nie jest do pozazdroszczenia.

6. Petycja – wznowienie postępowań dyscyplinarnych na korzyść obwinionych bez względu na czas jaki upłynął od wydania ostatecznego orzeczenia dyscyplinarnego.Realizacja petycji wymaga dokonania zmiany prawnej – uchylenia art. 135r ust. 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 roku(Dz. U. z 2016 r, poz. 1782).

7. Petycja – otrzymanie  zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w formie ryczałtu. Realizacja petycji wymaga dokonania zmiany prawnej art. 93. ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.

8. Petycja – otrzymania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienia na realnym poziomie zapewniających bezpieczne i higieniczne zasady pełnienia służby. Realizacja petycji wymaga dokonania zmiany prawnej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia z 12 września 2002 roku z późniejszymi zmianami.

9. Petycja – wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego oraz uzyskania prawa do urlopu wypoczynkowego po upływie każdego miesiąca służby.Realizacja petycji wymaga dokonania zmiany prawnej art. 83  ust. 4 oraz art.  82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.

10. Petycja – Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił zlecić Kancelarii Prawnej przygotowanie Petycji do Premier RP o wykreślenia z ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o  Policji art. 41 ust. 2 pkt 5 „Policjanta można zwolnić ze służby gdy wymaga tego ważny interes służby”.

11. Zasady noszenia umundurowanie przez osoby pełniące funkcje w NSZZ Policjantów oraz realizujące zadania statutowe – Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił zlecić Kancelarii Prawnej przygotowanie propozycji rozwiązania problemu braku jasnych przepisów w tej sprawie oraz niezrozumiałych decyzji niektórych kierowników jednostek Policji w kraju.

12. Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ¬– Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił wystąpić z wnioskiem do Ministra o spowodowanie zakupu z budżetu Policji ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco (AC) na wszystkie pojazdy służbowe. Rozwiązaniem pośrednim, z punktu widzenia ważnego interesu policjantów, mogłoby być sfinansowanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej policjantów (OC) za szkody powstałe z winy nieumyślnej w powierzonych pojazdach służbowych, w ramach funkcjonujących pakietów ubezpieczeniowych.

13.Turnusy dla najuboższych rodzin związkowych – Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił przeznaczyć na ten cel środki na poziomie 60 000 zł. Ostateczne decyzje w sprawie wytypowania rodziny i miejsca turnusu podejmuje Zarząd Wojewódzki, Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów.

14. Opinia dotycząca tzw.mundurówki – Zarząd Główny NSZZ Policjantów wystąpił z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywrócenie rozwiązań z 2010 roku, które były pozbawione elementów dyskryminujących wobec części funkcjonariuszy Policji ze względu na rodzaj wykonywanych zadań oraz funkcji w NSZZ Policjantów.

15. Petycja dotycząca art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji  – realizacja petycji wymaga dokonania zmiany prawnej tj. „Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do policjanta zwolnionego ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 1 pkt 3 jeżeli postępowanie karne zakończono prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego”.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

fb-share-icon