Policjant nie może zaskarżyć do sądu administracyjnego otrzymanej opinii

Małgorzata Jankowska  źródło: http://www.rp.pl/Mundurowi/301239996-Policjant-nie-moze-zaskarzyc-do-sadu-administracyjnego-otrzymanej-opinii.html

Funkcjonariusz, który nie zgadza się z przedstawioną mu przez przełożonego oceną własnej osoby może się od niej odwołać, ale tylko do wyższego przełożonego. Jego ocena sprawy jest już ostateczna.

Policjantowi w służbie stałej zarzucono w opinii służbowej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych. W związku z tym boi się, że może zostać zwolniony ze służby. Czy od takiej opinii przysługuje mu odwołanie?

Funkcjonariusze Policji (podobnie jak funkcjonariusze innych służb mundurowych) podlegają okresowemu opiniowaniu służbowemu. To odpowiednik ocen okresowych stosowanych np. w służbie cywilnej czy samorządach. Świadczą o tym chociażby cele, jakie zostały postawione przed takim opiniowaniem, wymienione w § 2 rozporządzenia z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Zgodnie z tym przepisem opiniowanie policjanta, ma w szczególności:

– ustalać przydatność policjanta na zajmowanym stanowisku służbowym oraz przydatność do służby;

– motywować policjanta do sprawnego wykonywania zadań i czynności służbowych;

– wyłaniać kandydatów do mianowania lub powołania na wyższe stanowisko służbowe oraz na wyższy stopień policyjny;

– wyznaczać kierunki rozwoju zawodowego i potrzeby szkoleniowe opiniowanego.

Cała treść.

fb-share-icon