Kiedy policjant może odstąpić od mandatu i dać pouczenie?

źródło: http://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/postepowanie-wykroczeniowe/773565,Kiedy-policjant-moze-odstapic-od-mandatu-i-dac-pouczenie.html

Funkcjonariusze policji nie mają bezwzględnego obowiązku  nakładania mandatów karnych za wykroczenia, jednakże dość często korzystają z możliwości ukarania mandatem. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach funkcjonariusz może skorzystać z upomnienia zamiast mandatu.

Polskie prawo nie wymienia dokładnie sytuacji, w których istnieje możliwość odstąpienia od nałożenia mandatu karnego. Taką możliwość przewiduje jednak art.41 Kodeksu wykroczeń. Warto zaznaczyć, że dotyczyć to może zarówno wykroczeń drogowych jak i innych wykroczeń.

Upomnienie zamiast mandatu może otrzymać zarówno kierowca samochodu, który nieznacznie przekroczył dozwoloną prędkość, jak i osoba, która zaśmieciła butelkami miejsce publiczne.

Kodeks wykroczeń we wspomnianym już przepisie stanowi, że w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. Pouczenie może polegać więc na wskazaniu sprawcy, że jego zachowanie było niezgodne z prawem, ostrzeżeniu, że ponowne zachowanie się we wskazany sposób będzie karane.

Możliwość zastosowania wskazanych środków ma nie tylko policja ale także sąd i wszystkie pozostałe organy mające uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

Co wpływa na decyzję o upomnieniu?  Czytaj dalej…

 

fb-share-icon