I już wiemy. Znamy nasze największe bolączki !  Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkała się z ministrem.
Jak czytamy w komunikacie, poniżej, z portalu kolegów ze straży granicznej, zarząd FZZSM, w którym też jest nasz związek zawodowy policjantów,  spotkał się z naszym nowym ministrem MSWiA i wszystko, ale to wszystko zostało mu powiedziane.
Jak to mało zarabiamy, o płatnym L4 i artykule 15a, o  wyposażeniu służbowym mundurowych. Pan minister wszystkiego wysłuchał z dużą troską i uwagą. Wyraził gotowość do dalszych spotkań, dialogu i rozmów na te jak że ważne tematy, dodał też, że będą podwyżki ! Tak ! Już od 1 maja dla najniżej zarabiających mundurowych więcej na konto. Nasza federacja również jest zawsze gotowa spotkać się i porozmawiać.  Warto rozmawiać, naprawdę warto ! Już czekamy na kolejne owocne spotkanie i komunikat z niego. 

Szef MSWiA spotkał się ze związkowcami ze służb mundurowych

 

Minister Joachim Brudziński spotkał się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentującymi organizacje związkowe policjantów, strażników granicznych, strażaków, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Szef MSWiA rozmawiał ze związkowcami na temat współpracy pomiędzy resortem i organizacjami.

Tyle komunikat ze strony MSWiA…

Poniżej Komunikat z portalu NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkała się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim

W czwartek (15 lutego br.) przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim, któremu towarzyszyli szef Gabinetu Politycznego Ministra Michał Ciechowski oraz Pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba.

Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali:

Marcin Kolasa- Przewodniczący ZG NSZZ FSG
Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS Florian
Krzysztof Hetman – Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa
Arkadiusz Pytlak – Przewodniczącego ZZZSC RP
Jarosław Ćmiel – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW
Bolesław Groński – członek Zarządu Głównego NSZZ FiPW
Dariusz Rubach – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG
Kazimierz Barbachowski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Krzysztof Jędrachowicz – członek ZK ZZS Florian

 

Minister Joachim Brudziński podczas spotkania poinformował przedstawicieli Federacji ZZ SM o podjętej decyzji o powołaniu Pana Edwarda Zaremby na stanowisko pełnomocnika ds. kontaktów ze stroną związkową. Zadeklarował, że jest otwarty na współpracę i dialog z Federacją ZZ SM. Ponadto dodał, że o sytuacji w służbach, chciałby także dowiadywać się bezpośrednio od strony związkowej. Obecnie zapoznaje się ze specyfiką służb w terenie. W zakresie zapowiedzianych podwyżek od dnia 1 maja 2018 roku przekazał, że podwyżki te nie mogą zburzyć obowiązującego systemu uposażeń w służbach. Podkreślił, że strona związkową będzie uczestniczyć w pracach nad ich podziałem. Ponadto oczekuje prawidłowej realizacji wprowadzonego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

 

Przedstawiciele Federacji ZZ SM przedstawili i uzasadnili jak najszybsze wprowadzenie postulatów oczekiwanych przez funkcjonariuszy, w zakresie:

– zrównania uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministerstwu Finansów z uposażeniami żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
– wprowadzenia rozwiązań ustawowych o prawie funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających licznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym;
– wprowadzenia 100% płatnych nadgodzin dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ponadnormatywnym czasie pracy oraz odpłatności za służbę w święta i dni wolne;
– wznowienia prac nad zmianą art. 15 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz zmiany przepisów umożliwiających wcześniejsze przechodzenie na emeryturę.
– ustanowienia wskaźnika PKB przeznaczonego na wzrost poziomu bezpieczeństwa państwa i jego granic;
– wprowadzenia programu mieszkaniowego dla funkcjonariuszy.
– prowadzenie prawdziwego i rzetelnego dialogu pomiędzy kierowanym przez Pana resortem, a środowiskiem podległych Panu służb mundurowych.

Pełnomocnik ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi przekazał, że spotkania z przedstawicielami Federacji ZZSM obywać się będą cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub w zależności od potrzeb. Przewidywana jest formuła udziału w nich szefów poszczególnych służb.

W trakcie spotkania zostało przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z postulatami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz wyrażono gotowość do wspierania wszelkich inicjatyw i działań mających na celu poprawę warunków służby i bytu funkcjonariuszy służb mundurowych.

W załączeniu Komunikat oraz Pismo FZZSM przekazane Ministrowi

fb-share-icon