Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów na swoim posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. przyjęło stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie podziału dodatkowych środków na uposażenia funkcjonariuszy. Zgodnie z przedłożonym do zaopiniowania projektem, od pierwszego maja 2018 r. mają…