Urlop za szkodliwe warunki służby – Opinia prawna

Z przytoczonych przepisów wynika, że kryterium uprawniającym policjanta do otrzymania corocznego płatnego urlopu dodatkowego, jest co do zasady wykonywanie  służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przez co najmniej 80 godzin w każdym miesiącu roku kalendarzowego.

W ocenie opiniującej przerwa w służbie, w szczególności z powodu choroby, urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych, czy wynikająca z potrzeb służby, trwająca nie dłużej niż 3 miesiące w ciągu roku, wliczana jest do okresu uprawniającego do nabycia prawa do urlopu dodatkowego, niezależnie od liczby godzin przepracowanych w danych miesiącu.

Pobierz tutaj opinię.

fb-share-icon