MSWiA nowelizuje Program Modernizacji, związki zawodowe chcą żeby zmiana była szersza.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał do zaopiniowania projekt nowelizacji Programu Modernizacji Policji i innych służb mundurowych. Przygotowana przez resort zmiana ma polegać na dostosowaniu Programu do liczby etatów, która w ostatnim czasie wzrosła niemal we wszystkich służbach. NSZZ Policjantów chce żeby przy tej okazji załatwić jeden z najważniejszych postulatów – postulat płacowy.

Treść opinii skierowanej do Komendanta Głównego Policji

Po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, Zarząd Główny NSZZ Policjantów dostrzega konieczność rozszerzenia zakresu nowelizacji poprzez uwzględnienie postulatu nr 1 zawartego we wniosku Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, skierowanym w dniu 12 marca 2018 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wystąpienie do MSWiA z żądaniami, w tym z żądaniem dotyczącym przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń funkcjonariuszy zapoczątkowało proces rokowań i skłoniło stronę związkową do uszczegółowienia swoich oczekiwań płacowych do wymogów Budżetu Państwa oraz programów modernizacji ustanowionych dla służb mundurowych. W kolejnych wersjach projektu porozumienia przedstawiciele strony związkowej domagali się od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznania dodatkowych środków na wzrost uposażeń w roku 2018.

Gdy okazało się to niemożliwe ze względu na ograniczenia tegorocznego budżetu, propozycja rozłożona została na dwa kolejne lata. Według niej podwyżka zapisana w Programie Modernizacji na dzień 1 stycznia 2019 r. miałaby wzrosnąć do kwoty 609 zł w przeliczeniu na każdego funkcjonariusza, natomiast w roku 2020 miała się pojawić dodatkowa podwyżka w wysokości 500 zł. Konsekwencją tego postulatu miała być nowelizacja opiniowanej ustawy i zapisanie w niej dodatkowych środków w łącznej wysokości 800 zł, w odniesieniu do liczby etatów w służbach objętych Programem. Zapisanie dodatkowych środków w Programie Modernizacji, w opinii związków dawało najlepszą gwarancję spełnienia postulatu dotyczącego wzrostu uposażeń.

Trafność propozycji złożonej przez związki, w tym przez NSZZ Policjantów potwierdzają Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2019 przyjęte przez Radę Ministrów. Czytamy tam, że przeznaczenie dodatkowych środków na wzrost funduszu wynagrodzeń w przypadku pracowników i funkcjonariuszy będzie wynikało ze środków określonych w programach modernizacji (patrz. zał. nr 1, propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w PSB na rok 2019 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019, ss. 2 – 3).

W opinii Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nowelizacja dostosowująca wydatki przeznaczone na wzrost uposażeń funkcjonariuszy do zwiększonej liczby etatów kalkulacyjnych w służbach objętych Programem (Dz. U. z 2016 r., poz. 2140 z późn. zm.) stwarza doskonałą okazję do rozszerzenia jej o wyżej opisany postulat. Szczegółowe uzasadnienie przeznaczenia dodatkowych środków na wzrost uposażeń policjantów zawarte zostało w wielu dokumentach i stanowiskach prezentowanych publicznie przez NSZZ Policjantów.

Podnoszone przez Związek argumenty znane są również Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który jest stroną w trwających od dłuższego czasu rokowaniach.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

W załączniku pismo ZG NSZZ Policjantów skierowane do MSWiA w dniu 5 lipca 2018 r.

 

fb-share-icon