Oświadczenia majątkowe – dylematy…

           Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego w dniu 13 maja 2020r zwrócił się do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu o zajęcie stanowiska w sprawie umieszczania przychodu współmałżonka w oświadczeniu o stanie majątkowym policjanta.

           Zgodnie z praktyką stosowaną w garnizonie dolnośląskim wymagane jest umieszczanie przychodu ze stosunku pracy współmałżonka w tabeli umieszczonej w części V druku oświadczenia.

            Nasze wątpliwości budziła jednak treść art. 62 ust. 2 ustawy o policji określający, że „policjant jest zobowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową…”. Powyższy zapis rozumieliśmy w ten sposób, że policjant zobowiązany jest określić swój przychód osobisty jak i swój przychód należący do małżeńskiej wspólności majątkowej, jednak bez obowiązku wykazywania przychodu ze stosunku pracy współmałżonka.

            Ponadto treść pytania w części V druku oświadczenia brzmi :”Uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychody/nie uzyskałem(am) w roku ubiegłym przychodów”. W wyjaśnieniu dotyczącym wypełnienia tabeli zawartej w tej części czytamy:

„inne: wynagrodzenie ze stosunku służbowego lub stosunku pracy (…) – należy określić w tabeli: (…) przynależność przychodu do majątku osobistego składającego oświadczenie albo do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową”. Zapis ten jasno mówi o konieczności określenia przynależności przychodu a nie podawania wysokości całego przychodu objętego małżeńską wspólnością majątkową.

          Naszym zdaniem konieczność umieszczania przychodu współmałżonka jest nadinterpretacją przepisów. Zarówno ustawa o policji jak i druk oświadczenia jasno mówi o stanie majątkowym policjanta, wymagając jedynie określenia przynależności przychodu do odpowiedniej grupy.

          W dniu 08 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Kontroli z treści której wynika, że Komenda Wojewódzka Policji nie posiada żadnego jednolitego stanowiska w zakresie opisywanej problematyki a wykazywanie przychodu ze stosunku pracy współmałżonka wynika z praktyki stosowanej przez bezpośrednich przełożonych a analiza oświadczeń z różnych garnizonów wskazuje na liczne rozbieżności w tym zakresie.

     Mając powyższe na uwadze Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego stoi na stanowisku, że policjanci przy składaniu oświadczeń majątkowych nie są zobligowani  do umieszczania przychodu współmałżonka w oświadczeniu o stanie majątkowym policjanta.

W załączeniu pisma ZW NSZZ woj. dolnośląskie oraz KWP we Wrocławiu.