Nadgodzin coraz więcej. Ale płatnych… Kwota rekompensaty za nadgodziny rośnie

Kolejny już raz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego, zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w trybie dostępu do informacji publicznej o dane dotyczące wypracowanych nadgodzin, tym razem za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2020 roku.

Po wielu latach starań naszego związku doczekaliśmy się odpłatności za nadgodziny. Jest to dopiero drugi, półroczny, okres rozliczeniowy z taką możliwością. Jak wynika z uzyskanej informacji znacznie wzrosła liczba policjantów z województwa dolnośląskiego, którym zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny za nadgodziny. Na ogólną liczbę faktycznie zatrudnionych policjantów 7238 (stan na 01 stycznia 2021r.), aż 4213 policjantom zostaną wypłacone środki w łącznej wysokości 5 453 730,23. W tym miejscu zależy zauważyć, że za poprzedni okres rozliczeniowy (01.01.2020r.-30.06.2020r.) z opisywanego ekwiwalentu skorzystało 3567 policjantów, którzy z tytułu nadgodzin otrzymali kwotę 3 016 265,59 zł. Reasumując 664 policjantów więcej skorzysta z opisywanego ekwiwalentu i co ważniejsze  nastąpi wzrost wypłaconych środków o kwotę 2 437 464,64 zł.

 Warto też zauważyć, że pomimo wprowadzenia możliwości wypłaty środków za nadgodziny w dalszym ciągu aż 657 policjantów wystąpiło z wnioskami o udzielenie im dni wolnych za nadgodziny w okresie od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, a liczba nadgodzin w tym przypadku wyniosła 12 291. Niepokojące z kolei jest to, że policjanci nadal posiadają aż 15 715 wypracowanych i nie rozliczonych nadgodzin przed 01 lipca 2020 roku.

Wartym podkreślenia jest to że odpłatne nadgodziny to duża korzyść dla funkcjonariuszy policji, którzy w ten sposób otrzymają na konta dodatkowe środki finansowe, ale też dla szefów komórek organizacyjnych policji, którym odpada duży problem jakim było oddawanie wolnego w ramach nadgodzin. Płatność za dodatkowe godziny służby przysługuje tylko policjantom otrzymującym dodatek służbowy, pozostali z dodatkiem funkcyjnym nie mają takiej możliwości pomimo zwiększonej ilości godzin.