Komendant nie może lekceważyć opinii NSZZ Policjantów !!!

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku, sygn. akt  IV SA/Po 30/19 – dotyczy m. in. opinii NSZZ Policjantów w postępowaniu dyscyplinarnym.

Część uzasadnienia sądu:

Cyt. “Pomimo konsekwentnego stanowiska NSZZ P,  zdecydowano o wymierzeniu skarżącemu kary nagany, w żaden sposób nie odnosząc się do opinii związku zawodowego.  Jakkolwiek opinia związku nie ma charakteru wiążącego, to całkowity brak odniesienia się do niej stanowi naruszenie prawa, w szczególności w sytuacji gdy akta sprawy dokumentują pozytywną opinię i brak stosowania kar dyscyplinarnych wobec skarżącego.

I tak jest w wielu przypadkach gdy organ I instancji /KMP, KPP/ oraz II instancji /Komendant Wojewódzki Policji/ lekceważą  opinię NSZZ P,  bo tak naprawdę jeszcze przed zakończeniem postępowania mają już wyrobioną opinię co do sposobu zakończenia postępowania dyscyplinarnego!

Tu są również winni rzecznicy dyscyplinarni, którzy bardzo często nie biorą pod uwagę  merytorycznych opinii ZT NSZZ P przedstawianych w postępowaniach dyscyplinarnych.

Policjant miał zapewnioną ochronę prawną przez Adwokata na koszt Związku.

źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6698,0.htm