Co powinniście wiedzieć o nadgodzinach

We wrześniu 2019 roku weszła w życie z mocą obowiązywania od 01 lipca 2019r, nowelizacja Ustawy o Policji (Dz. U. z 2019 r poz. 161,125,1091,1556 i 1608) w zakresie nadgodzin policjantów.  Jest to o tyle istotna zmiana, albowiem wprowadziła dwa okresy rozliczeniowe: od 01 stycznia do 30 czerwca danego roku oraz od dnia 01 lipca do dnia 31 grudnia danego roku!

Co to w praktyce oznacza. 

Nadgodziny wypracowane za okres 01 stycznia do 30 czerwca 2019 bezwzględnie powinny być rozliczone w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, czyli najpóźniej do dnia 30 września 2019r. Z odpowiedzi udzielonej przez KWP we Wrocławiu wynika, iż funkcjonariusze z  województwa dolnośląskiego,  na dzień 30 czerwca 2019 mieli 150 578 nierozliczonych nadgodzin!!! Stare przepisy ustawy przewidywały rekompensatę pieniężną tylko na podstawie art. 13 ust 4 a pkt 1 (środki przekazane przez Radę Powiatu lub Radę Gminy), dlatego wypracowane nadgodziny powinny być udzielone w postaci czasu wolnego!

Po wejściu w życie opisywanej nowelizacji, rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy trwający od 01 lipca do 31 grudnia 2019r. Dlatego wszystkie wygenerowane w tym okresie czasu nadgodziny, powinny być rozliczone do dnia 31 grudnia 2019r. Nie ma możliwości  kumulowania nadgodzin z okresu obowiązywania starej ustawy z nowymi nadgodzinami wygenerowanymi po 01 lipca 2019r!

Zgodnie z 33 ust 3  Ustawy o Policji „w zamian za czas przekraczający normę w ust. 2 policjantowi przysługuje w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego (przyp. autora- najbliższy termin zakończenia okresu rozliczeniowego to 31 grudnia), rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze”

Reasumując obecne przepisy pozwalają przełożonemu na rozliczenie nadgodzin tylko w okresie rozliczeniowym. Jeżeli tego nie uczyni policjantowi automatycznie będzie przysługiwała rekompensata pieniężna chyba, że sam w ciągu 10 dni zwróci się o udzielenie czasu wolnego.

Warto również dodać, że rekompensata ta ma wynosić 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę służby przekraczającej normę a jej wypłata musi nastąpić do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym, lecz nie później niż w dniu zwolnienia ze służby!

W załączeniu pisma ZW NSZZ woj. dolnośląskie oraz KWP we Wrocławiu z wykazami zawierającymi tabele wypracowanych nadgodzin oraz nadgodzin nierozliczonym z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne.