NOWE STAWKI RÓWNOWAŻNIKA W ZAMIAN ZA WYŻYWIENIE W PRAKTYCE

 

Mając na uwadze liczne wnioski policjantów z terenu województwa dolnośląskiego postanowiliśmy zbadać temat w zakresie praktycznej realizacji nowych aktów prawnych:

1) Rozporządzenia MSWA   z dnia 31 grudnia 2019 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokość tego równoważnika (Dz. U 2019 poz. 2562)

2) Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 grudnia 2019 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U.. 2019 poz. 2516)

  1. Zgodnie z treścią pisma Zastępcy Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia  KWP we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2020 roku l. dz. M-II-0151-10/2020/AŚ imienne wykazy policjantów jednostki terenowe mają przesyłać do KWP we Wrocławiu, w oparciu o nowe stawki obowiązujące od 01 stycznia 2020 roku!
  2. Jeżeli na terenie działania jednostki nie została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie wyżywienia dla policjantów lub charakter służby (sytuacje nieoczekiwane, wyjątkowe i jednostkowe) uniemożliwiają policjantowi w danym dniu na skorzystanie z posiłku przysługuje mu równoważnik za wyżywienie wg nowej stawki obowiązującej od 01 stycznia 2020 roku.

W piśmie tym Zastępca Naczelnika nie odnosi się do kwestii nie zmienionych kwot w przypadku realizacji tego świadczenia w naturze (czyli wydania posiłku), pomimo zmiany rozporządzeń.

Mając powyższe na uwadze zadajemy publicznie pytanie? Czy policjanci, którzy otrzymują wyżywienie w naturze mają być pokrzywdzeni w stosunku do policjantów, którym zostanie naliczony równoważnik?