Zapewniamy służbom nowoczesny sprzęt i wyposażenie – mówi minister MSWiA w Sejmie.

 

Na portalu MSWiA zamieszczono wzruszający tekst wyliczający osiągnięcia ministra Mariusza Błaszczaka. Aż trudno uwierzyć jak wiele dobrego uczynił jeden skromny człowiek, również dla nas.

Przywracamy posterunki zlikwidowane przez poprzedni rząd

W latach 2007-2015 koalicja PO-PSL zlikwidowała 418 z 817 posterunków Policji. Zamknięcie ponad połowy polskich posterunków nie tylko obniżyło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale nie przyniosło nawet oczekiwanych oszczędności. Od zeszłego roku przywracamy posterunki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Przeprowadziliśmy ponad 12 tys. spotkań, w których wzięło udział 217 tys. osób. Ich opinie były jednym z decydujących czynników przy ponownym otwieraniu posterunków. Do 3 lipca 2017 r. przywróciliśmy już 51 jednostek Policji, przede wszystkim w małych miejscowościach.

 Zapewniamy służbom nowoczesny sprzęt i wyposażenie

Minister Błaszczak wielokrotnie podkreślał, że jego obowiązkiem jest zapewnienie służbom odpowiednich warunków do wypełniania zadań. W tym celu powstał Program Modernizacji Służb Mundurowych. Do 2020 r. ponad 9,2 mld złotych będzie przeznaczone na nowoczesny sprzęt, rozbudowę infrastruktury oraz wzrost wynagrodzeń. Ten priorytetowy projekt MSWiA powstał w nawiązaniu do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

Uruchomiliśmy Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, które umożliwia każdemu mieszkańcowi sprawdzanie i anonimowe przekazywanie najważniejszych informacji dotyczących zagrożeń w najbliższej okolicy. Wskazuje też miejsca, na które Policja, zdaniem obywateli, powinna zwrócić szczególną uwagę. Zainteresowanie mapą rośnie.  Do tej pory odnotowano 395 521 zgłoszeń. Każde jest weryfikowane przez policję (część się np. powiela, część nie potwierdza). Funkcjonariusze potwierdzili prawie 40% zgłoszeń i na mapę naniesiono ich do 22 czerwca 2017 ponad 157 261. MZB działa już w całej Polsce.  Jest ciągle modyfikowana i uaktualniana. To sposób, by zachęcić wszystkich do współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Dzielnicowi są bliżej obywateli

Program „Dzielnicowy bliżej nas” ułatwił obywatelom kontakt z dzielnicowym. Zgodnie z jego założeniami, dzielnicowi nie są obciążani dodatkowymi obowiązkami i pracą biurową. W ten sposób mogą poświęcić więcej czasu na sprawy swojego rejonu. Dodatkowo, mieszkańcy otrzymali wygodne narzędzie do wyszukiwania i kontaktu ze swoim dzielnicowym. Za pośrednictwem uruchomionej przez nas aplikacji „Moja Komenda” każdy Polak może uzyskać informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe do ponad 8 tys. dzielnicowych z całego kraju. Od początku działania aplikacja została pobrana 77 886 razy. Aktywnie używa jej 24 758 osób. Program przewiduje także nowe szkolenia dla dzielnicowych. Kładą one nacisk na kształcenie umiejętności wzmacniających kontakt z obywatelami. Obecnie w Polsce pracuje ok. 8 tysięcy dzielnicowych. Docelowo dzielnicowi mają stanowić ok. 10 proc. wszystkich funkcjonariuszy.

Ustawa antyterrorystyczna daje służbom narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa

W obliczu rosnącego zagrożenia terrorystycznego na świecie szczególnie ważne jest aby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dobrze koordynowały swoje działania. Przepisy ustawy antyterrorystycznej pomogły zadbać o bezpieczeństwo uczestników szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Na jej podstawie wydalono z Polski obywateli innych krajów podejrzewanych o związki z organizacjami terrorystycznymi. Dodatkowym efektem ustawy jest też zmniejszenie liczby fałszywych alarmów bombowych. Są one bardzo kosztowane dla służb. W I kwartale 2016 odnotowano ich 128, a w I kwartale 2017 już tylko 61 czyli o 67 mniej. W rządzie PO-PSL od 2009 roku trwały prace nad projektem ustawy o rozpoznawaniu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu. Mimo upływu kilku lat, dokument nie powstał.

Polacy czują się bezpieczniej niż kiedykolwiek

Według niedawnego badania CBOS, aż 89% Polaków uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie. To najwyższy poziom w historii tych badań, czyli od 1987 roku. W stosunku do poprzedniego roku odsetek osób zadowolonych z bezpieczeństwa w naszym kraju wzrósł o 9 punktów procentowych. W stosunku do 2015 r. wzrost wyniósł aż 23 punkty procentowe. 95% Polaków uważa swoją najbliższą okolicę za bezpieczną.

Badanie CBOS „Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością”  przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017r. na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Prowadzimy odpowiedzialną politykę migracyjną

Poprzednie kierownictwo MSW zgodziło się na zagrażającą bezpieczeństwu Polaków koncepcję automatycznego rozdziału kwot imigrantów pomiędzy kraje UE. Decyzja ta złamała wcześniejsze ustalenia z krajami Grupy Wyszehradzkiej, a przez to naraziła  Polskę na utratę wiarygodności. Obecne kierownictwo MSWiA powróciło do prowadzenia suwerennej  polityki naszego kraju na forum Unii Europejskiej. Minister Mariusz Błaszczak na forum międzynarodowym stanowczo sprzeciwia się stałym mechanizmom rozdziału imigrantów. Przekonuje też pozostałe państwa członkowskie o potrzebie odzyskania kontroli nad zewnętrznymi granicami UE. Natomiast na forum Grupy Wyszehradzkiej szef MSWiA dąży do wzmocnienia jej roli i współpracy regionalnej w ramach polityki europejskiej.

Służby dokładniej sprawdzają cudzoziemców

Dotychczas obowiązujące przepisy nie dawały wystarczającej gwarancji, że wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Polski nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Dlatego przygotowaliśmy zmianę ustawy ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami służby będą miały więcej czasu – nie 7, a 45 dni – na sprawdzenie cudzoziemca. Ponadto termin 45-dniowy może zostać przedłużony o kolejne 14 dni. Dotychczasowy, zbyt krótki termin sprawdzenia cudzoziemca nie gwarantował rzetelnego zebrania informacji przez służby.

Pomagamy naszym partnerom dbać o szczelność granic

Okazujemy naszą solidarność wobec partnerów i reagujemy na ich potrzeby. Polska Straż Graniczna aktywnie wspiera ochronę zewnętrznej granicy UE. Od początku 2016 r. funkcjonariusze biorą udział w licznych misjach koordynowanych przez Frontex. Odbyli już dziesiątki misji w 17 krajach. Największego wsparcia udzieliliśmy Grecji, Bułgarii, Węgrom, Słowenii i Macedonii. Do 27 czerwca 2017 r. wsparcie SG dla naszych partnerów wyniosło aż 8693 osobo/dni. Obecnie na misjach zagranicznych przebywa ponad 100 osób.

Agencja Frontex na stałe zostanie w Warszawie

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna znana jako Frontex to unijna agencja, która zajmuje się między innymi pomocą w zarządzaniu granicą zewnętrzną UE oraz monitorowaniem przepływu osób. Dzięki wysiłkom obecnego rządu jej stała siedziba znajdzie się w Warszawie. Negocjacje udało się zakończyć w wyjątkowo krótkim czasie, mimo że poprzedni rząd przez kilka lat nie był w stanie do tego doprowadzić.

To, że Warszawa będzie stałą siedzibą agencji świadczy o wzmacnianiu roli Polski w ochronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Podpisanie umowy o siedzibie Frontex jest również wyrazem odpowiedzialności i solidarności w dobie kryzysu migracyjnego w całej Unii Europejskiej.

Więcej pieniędzy dla OSP

Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku MSWiA zwiększyło kwoty dotacji dla OSP. W 2016 roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały zwiększoną, w stosunku do roku poprzedniego, kwotę 109 mln zł, natomiast w 2017 roku dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Jednostki OSP zostały również objęte „Programem Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” i w ciągu czterech lat otrzymają z tego programu 501 mln zł.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowe zasady przyznawania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Naszym celem było i jest zapewnienie bardziej optymalnego i transparentnego podziału środków finansowych na poszczególne województwa, stosownie do liczby jednostek OSP. Zależy nam, aby propozycje mogli zgłaszać strażacy z poszczególnych jednostek OSP i wstępnie uzgadniać je już na  poziomie powiatu, gdyż to tam istnieje najlepsze rozeznanie lokalnych potrzeb.

Usprawniamy nadzór nad służbami mundurowymi

Cywilny nadzór nad umundurowanymi służbami porządku publicznego to dziś standard w krajach demokratycznych. Do tej pory jednak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie miał realnych instrumentów, które pozwalałyby mu spełniać tę funkcję wobec Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Służby takie jak Policja dysponują szczególnymi uprawnieniami wobec obywateli. Polacy mają prawo oczekiwać, że pracują one zgodnie z najwyższymi standardami. Dlatego zgodnie z zapowiedzią ministra Mariusza Błaszczaka, w MSWiA powstanie Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Dzięki temu służby nie będą sędzią we własnej sprawie.

Obniżamy wysokie emerytury byłych funkcjonariuszy SB

Świadczenia byłych funkcjonariuszy SB sięgały nawet 19 tys. zł. Tak zwana ustawa dezubekizacyjna obniża procentowy wymiar emerytury z 0,7% do 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa w latach 1944-1990. Obniżeniu ulegną także renty rodzinne i renty inwalidzkie. Przepisy wprowadzają także maksymalne kwoty emerytur i rent:

– Obniżona  emerytura nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej z ZUS w ostatnim miesiącu kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy (ok. 2053 zł).
– Obniżona renta inwalidzka nie będzie mogła przekraczać miesięcznej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS (ok. 1543,05 zł).
– Obniżona renta rodzinna nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS (ok. 1725,33 zł).

Na wysokim poziomie zapewniliśmy bezpieczeństwo uczestnikom Światowych Dni Młodzieży i Szczytu NATO

Zabezpieczenie Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży  – dwa największe wyzwania organizacyjne ostatnich lat przebiegały zgodnie z planem. Łącznie w zabezpieczenie szczytu NATO zaangażowanych zostało około 10 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. O bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży dbało w sumie ponad 45 tys. funkcjonariuszy MSWiA, w tym ponad 20 tys. policjantów, ok. 14,6 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, ok. 10 tys. strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ok. 800 funkcjonariuszy BOR. Podczas ŚDM służby wykazały się znakomitym współdziałaniem i profesjonalizmem, co zostało zauważone przez mieszkańców i gości z zagranicy. Fachowość polskich służb została doceniona przez samego Papieża Franciszka, dziennikarzy z całego świata, a także pielgrzymów, których np. w czasie mszy w Brzegach było około 2,5 miliona. Dzięki temu zmieniło się postrzeganie kompetencji polskich władz i instytucji państwowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Przywróciliśmy Karpacki Oddział Straży Granicznej

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w Europie, a zwłaszcza kryzys migracyjny, przywrócono zlikwidowany za rządów PO-PSL Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu. Nowa jednostka objęła swoim zasięgiem teren województwa małopolskiego. Było to szczególnie istotne w kontekście odbywających się w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. Decyzja o likwidacji oddziału w 2013 roku była irracjonalna.

Dbamy o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Rozwój Internetu sprawia, że tak zwane cyberataki stają się coraz częstsze. Wychodzimy naprzeciw temu zagrożeniu. Aktywnie uczestniczymy w opracowaniu pierwszej rządowej strategii cyberbezpieczeństwa. W strukturach Policji powstało też Biuro do Walki z Cyberprzestępczością. Do jego głównych zadań należy rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ujawnianie i ściganie sprawców. Biuro wspiera jednostki terenowe Policji w zwalczaniu cyberprzestępczości, koordynuje działania o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zajmuje się wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością. Opracowuje także propozycje zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw.

Minister Mariusz Błaszczak patronuje również Letniej Szkole Cyberbezpieczeństwa organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Nowelizacja ustawy o policji

W lipcu 2014 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o policji, a dokładnie – o wykorzystywaniu technik operacyjnych przez służby specjalne i policję. Termin realizacji wyroku TK upływał w lutym 2016 roku, lecz koalicji PO-PSL nie udało się uchwalić nowych przepisów. Gdyby nowa ustawa nie wyszła w życie do 6 lutego 2016 roku doszłoby do paraliżu służb specjalnych i policji. Znowelizowane przez obecny rząd przepisy dały służbom odpowiednie narzędzia, by na wysokim poziomie zapewnić bezpieczeństwo Polakom. Dzięki ustawie udało się m.in. ująć groźnego bandytę na Malcie.

Godziwe wynagrodzenia dla mundurowych

Funkcjonariusze służb mundurowych wykonują trudną i odpowiedzialną służbę. To od nich na co dzień zależy bezpieczeństwo Polaków. Chroniąc je, nierzadko narażają własne zdrowie, a nawet życie. Dlatego zasługują, aby za swój wysiłek otrzymywać należyte wynagrodzenie. Zgodnie z Programem Modernizacji Służb Mundurowych, od 1 stycznia 2017 r. funkcjonariusze otrzymali średnio 253 zł podwyżki na etat. Wzrost wynagrodzeń objął tez pracowników cywilnych i przeciętnie wynosi 250 zł na stanowisko. Od 1 stycznia 2019 r. zostanie uruchomiona kolejna transza podwyżek – średnio 309 zł na etat. Oznacza to, że w 2020 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej. Z kolei wynagrodzenia pracowników wzrosną średnio o 597 zł.

Nowa ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wzmacnia ich kontrolną funkcję

Przygotowane przez MSWiA nowe przepisy regulujące działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych wzmacniają kontrolną i pomocniczą funkcję Izb. Dotychczasowe rozwiązania nie pozwalały w pełni na kontrolę i sygnalizowanie działań niebezpiecznych dla finansów publicznych, a także na zapobieganie tym zjawiskom. Wprowadzone zmiany funkcjonowania oraz organizacji izb pozwolą szybciej i lepiej reagować na przypadki pogarszającego się stanu finansów poszczególnych samorządów. Dzięki temu ich pozycja gospodarcza będzie stabilniejsza.  Jaskrawym przykładem niebezpiecznego zadłużania jest gmina Ostrowice w woj. zachodniopomorskim, w której zadłużenie w ostatnim czasie wyniosło blisko 400 proc. wysokości rocznego budżetu! Planowane jest także wprowadzenie możliwości łatwiejszego ustanowienia zarządu komisarycznego w rezultacie braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych oraz rozwiązania lub odwołania organu wykonawczego w sytuacji powtarzającego się naruszania prawa.  Projekt, poprzez uszczelnienie i wzmocnienie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, wywoła pozytywne skutki społeczne i gospodarcze.

Obywatele szybciej otrzymują akty stanu cywilnego

27 sierpnia 2016 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, która usprawnia pracę urzędów stanu cywilnego i poprawia obsługę obywateli. Wprowadzone zmiany między innymi  przyznają pracownikom USC, a nie jak dotychczas wyłącznie kierownikom USC bądź ich zastępcom  uprawnienia do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach. Rozwiązanie to przyspiesza proces przenoszenia aktów, jak i wydawanie odpisów. Do centralnego rejestru miesięcznie jest przenoszonych ok. 360 tys. aktów stanu cywilnego. Kolejną wprowadzaną zmianą jest rozszerzenie uprawnień do unieważnienia w trybie administracyjnym aktów stanu cywilnego i wzmianek dodatkowych, co umożliwia szybkie wycofywanie błędnych dokumentów.

Państwowa Służba Ochrony zamiast BOR

PSO będzie elitarną służbą wyspecjalizowaną w ochronie najważniejszych osób w państwie. Przygotowany w marcu projekt przewiduje gruntowną modyfikację formacji, jaką do tej pory było BOR. W Państwowej  Służbie Ochrony wprowadzone zostaną przepisy usprawniające procedury oraz czynności ochronne. Służbę w niej pełnić będzie więcej funkcjonariuszy. Opracowane zostaną nowe zasady naboru. Pracą PSO będzie kierował komendant, który otrzyma status centralnego organu administracji rządowej, co przyspieszy i usprawni proces decyzyjny. Nowa ustawa przewiduje, że ochroną PSO objętych zostanie więcej obiektów administracji państwowej. Obecnie za ich bezpieczeństwo odpowiedzialne są  niejednokrotnie  firmy ochroniarskie, które nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie standardy ochrony.

Przykłady skutecznego działania służb MSWiA

W lutym 2016 r. policjanci z grupy pościgowej z Poznania oraz z Centralnego Biura Śledczego Policji wytropili i zatrzymali Kajetana P. podejrzanego o  bestialskie morderstwo młodej kobiety w Warszawie. Uciekał przez Niemcy do Włoch, stąd promem na Maltę. Został zatrzymany na lotnisku, zamierzał ukryć się w jednym z krajów Afryki Północnej.

W maju 2016 r. policjanci zatrzymali podejrzewanego o podłożenie ładunku wybuchowego w jednym z autobusów miejskich we Wrocławiu. To było 5 dni niezwykle intensywnej walki z czasem.  Zatrzymany 22-letni student jednej z włocławskich uczelni nigdy wcześniej nie był notowany. Był zaskoczony tym, że Policja do niego dotarła.

W lutym stołeczni policjanci odzyskali obrazy autorstwa Jana Matejki i Michała Borucińskiego, a w Łodzi wielkopolscy policjanci zatrzymali fałszywego konwojenta, który w lipcu 2015 r. zniknął wraz z ponad 8 mln zł.

W czerwcu 2017 r. Policja wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną przeprowadziła działania wymierzone przeciwko obrotowi środkami zastępczymi, tzw. dopalaczami. Akcja objęła cały kraj. Zabezpieczono 5 tys. opakowań dopalaczy oraz znaczne ilości narkotyków. Zatrzymanych zostało 67 osób.

W lutym 2017 roku Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z Lubelskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą. Grupa trudniła się przemytem ludzi z Azji do Europy.

Funkcjonariusze bardzo często wykazują się także postawą służby, m.in. w czerwcu policjantki ze stołecznego wydziału eskortowały rodzącą kobietę, która dzięki ich pomocy dotarła na czas do jednego z warszawskich szpitali. W czerwcu tego roku policjanci z poznańskiej drogówki brali udział w nietypowej interwencji. Podczas służby na autostradzie zatrzymali samochód ciężarowy z podejrzeniem, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Okazało się, że mężczyzna dostał udaru. Szybka reakcja funkcjonariuszy i pogotowia ratunkowego zapobiegła tragedii.

Źródło:

 

fb-share-icon