17 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Głównym tematem posiedzenia było określenie warunków porozumienia dotyczącego żądań skierowanych w dniu 12 marca 2018 r. do resortów nadzorujących służby mundurowe w zakresie:

  • Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  • Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  • Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
  • Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  • Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  • Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

Przyjęte w tej sprawie stanowisko przedstawiciele Rady Federacji przekażą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji na najbliższym spotkaniu, jakie ma się odbyć w dniu 19 kwietnia 2018 r. Rada Federacji podjęła również decyzję o przeprowadzeniu ankiety referendalnej w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych. W ten sposób funkcjonariusze uzyskają bezpośredni wpływ na ocenę stanowiska Rządu w sprawie postulatów skierowanych w dniu 12 marca 2018 r., i jeśli zdecydują się na podjęcie akcji protestacyjnej, sami określą formy protestu, jakie będą wykorzystywane w celu wyegzekwowania żądań.

Jednocześnie Rada FZZ SM w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 lutego 2018 r. (Wyrok C-518/15) dotyczącym czasu pracy w rozumieniu dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. postanowiła podjąć działania mające na celu wprowadzenie w życie przepisów, które czas gotowości pracownika, który jest zobowiązany do szybkiej reakcji na telefon przełożonego traktować jako czas pracy. Warto podkreślić, że Trybunał w wyroku wskazał, że pozostawanie w gotowości w domu z obowiązkiem reakcji na wezwanie znacząco ogranicza możliwości innych aktywności, i z tego powodu musi być więc traktowany jako czas pracy.

Kolejny komunikat, po spotkaniu z MSWiA

w imieniu Federacji ZZ SM

Marcin Kolasa

fb-share-icon