W oddziałach prewencji wrze

Trudna sytuacja w Policji i brak porozumienia z MSWiA w sprawie marcowych postulatów dają się we znaki wszystkim policjantom. Wydaje się jednak, że policjanci OPP i SPPP powodów do niezadowolenia mają jeszcze więcej. To bowiem na nich w głównej mierze skupiają się niezadowolenie i frustracje demonstrantów, to przeważnie ich nazywa się zbrojnym ramieniem partii sprawującej władzę. Jakby tego było mało, policjanci OPP i SPPP nie mogą się doczekać odpowiedzi od Komendanta Głównego Policji na wniosek, który złożyli jesienią ubiegłego roku.

10 sierpnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ds. OPP i SPPP. Oprócz spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez te jednostki oraz ich medialnym wydźwiękiem, Zespół krytycznie ocenił brak odpowiedzi na wniosek skierowany w dniu 11 października 2017 r. do Komendanta Głównego Policji. Wniosek ten dotyczył ustanowienia dla policjantów OPP i SPPP dodatku specjalnego. Takiego samego, jaki aktualnie otrzymują policjanci CBŚP, SPAP czy BSWP (patrz § 15 rozp. MSWiA z dnia 6 grudnia 2001 r. ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 1236). Zespół wnioskował do Komendanta Głównego Policji o wspólne wypracowanie założeń do nowelizacji powyższego rozporządzenia, uzasadniając swoje oczekiwania spełnieniem warunków, o których mowa w § 15 ust. 2 cytowanego rozporządzenia.

W związku z nieuzyskaniem odpowiedzi, Zespół postanowił zwołać drugie już spotkanie przewodniczących Zarządów Terenowych OPP i SPPP, na które zamierza zaprosić Komendanta Głównego Policji. Zespół postanowił również, że jeśli Komendant Główny Policji nie przyjmie zaproszenia albo do wniosku ustosunkuje się negatywnie, podczas zwołanego spotkania wypracowane zostaną specjalne działania protestacyjne, do których w ramach ogólnokrajowej akcji protestacyjnej przystąpią policjanci OPP i SPPP. Spotkanie to odbędzie się w Poznaniu w dniach 6 – 7 września 2018 r. Oprócz członków Zespołu wezmą w nim udział przewodniczący i wiceprzewodniczący wszystkich Zarządów Terenowych OPP i SPPP.

Przewodniczący Zespołu /-/ Sławomir Koniuszy
Sekretarz Zespołu /-/ Mateusz Przybyłowski