Zdjęcia do legitymacji. Kto za nie płaci?

Policjant ma obowiązek posiadania legitymacji służbowej ze zdjęciem. Pracodawca zobowiązał policjantów do dostarczenia zdjęć do tych legitymacji. Ale czy może wymagać dostarczenia zdjęcia wykonanego za własne pieniądze funkcjonariusza ?  Straż Graniczna uregulowała to tak :

”  Wskazać należy w jaki sposób kwestia fotografii do legitymacji służbowej została uregulowana w stosunku do innych służb mundurowych.

Przykładowo, na funkcjonariuszach Straży Granicznej również ciąży obowiązek posiadania legitymacji służbowej ( vide rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej).  Komendant Główny Straży Granicznej w decyzji  nr 109 z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie postępowań dotyczących legitymacji służbowych i znaków indentyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej wskazał procedurę dostarczania i sposób przedstawienia funkcjonariusza na zdjęciu do legitymacji.

Zgodnie z § 7 decyzji przełożony właściwy w sprawach osobowych zapewnia w podległej jednostce organizacyjnej możliwość wykonania zdjęć niezbędnych w celu wydania legitymacji oraz obróbki cyfrowej zdjęć w celu przesłania ich do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.”

Dlatego też, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego poprosił o opinię prawną w tym temacie prawnika, oraz wystąpił z zapytaniem do Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu. Odpowiedź z KWP Wrocław, oraz opinia prawna poniżej. A jeszcze wcześniej sam wniosek w opinii pranej:

Art. 61  ustawy o Policji stanowi jedynie, że policjant ma obowiązek posiadania legitymacji służbowej. Z treści przepisu nie wynika, aby to na funkcjonariuszach policji spoczywał obowiązek pokrycia kosztów wykonania fotografii do legitymacji.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem wyrażonym w stanowisku Naczelnika Wydziału Kadr KWP we Wrocławiu, że skoro ustawa nakłada na policjantów obowiązek posiadania legitymacji służbowej i nie wskazuje, kto ma pokryć koszty wykonania fotografii, to przyjąć należy, że wydatki na fotografie mają ponosić policjanci. W tym miejscu należy odwołać się do wyrażonego w art. 31 ust. 3 Konstytucji zakazu zmuszania kogokolwiek do zachowań, których ustawa nie nakazuje. Nałożenie na policjantów obowiązku pokrycia kosztów wykonania zdjęcia do legitymacji służbowej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, albowiem nie ma regulacji prawnej, która nakładałaby na funkcjonariuszy policji taki obowiązek.

Zdaniem opiniującej legitymacja służbowa należy do kategorii wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych określonych art. 71 ustawy z dnia 4 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz.58). Zgodnie z ust. 2 art. 71 ustawy o Policji szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych określa Komendant Główny Policji. Analizując unormowania normatywne stwierdzić należy, że do dnia dzisiejszego zasady i procedury związane z wykonywaniem fotografii do legitymacji służbowych nie zostały doprecyzowane, jak to ma miejsce w innych służbach mundurowych, np. Straży Granicznej.

hdr