Wśród wielu spraw, którymi zajmował się i zajmuje Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego jest sprawa art. 15 a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Problemem, którym tym razem się zajęliśmy, było ustalenie na jakich zasadach odejdzie funkcjonariusz Policji przyjęty do służby w Policji po 02 stycznia 1999 roku, który wcześniej pełnił służbę w innych formacjach mundurowych! Pytanie było zasadnicze: Czy Zakład Emerytalno- Rentowy MSWiA naliczy takiemu funkcjonariuszowi emeryturę na zasadach określonych w art. 15 opisywanej ustawy, czy art. 15 a.

Kolejny raz o art. 15 a Ustawy! Przechodzenie za porozumieniem stron z innej służby mundurowej!

       W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, 04 maja 2021r. zwróciliśmy się do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. W dniu 25 maja 2021r. uzyskaliśmy odpowiedź, iż Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nie jest Organem właściwym do udzielenia nam odpowiedzi, albowiem „Organem właściwym w tego typu sprawach jest Dyrektor Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA„. Mając powyższe na uwadze 26 maja 2021r. zwróciliśmy się do Pani Dyrektor Zakładu – Małgorzaty  Zdrodowskiej,  zadając takie samo pytanie, jak wcześniej Komendantowi Wojewódzkiemu.  

    21 czerwca 2021r. do Zarządu Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wpłynęła odpowiedź na zadane przez nas pytanie. Z jej treści wynika, że „kluczowe znaczenie ma data przyjęcia funkcjonariusza po raz pierwszy do jednej ze służb, które są objęte przepisami ustawy zaopatrzeniowej, w tym służby o której mowa w art. 13 tej ustawy (np. UOP, BOR, służba wojskowa). W zawiązku z powyższym funkcjonariusz Policji, który  przed dniem 02 stycznia 1999r. pozostawał w innej służbie objętej przepisami ustawy zaopatrzeniowej, będzie miał ustalone prawo do emerytury policyjnej na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.” 

   Mamy nadzieję, że przedstawiona korespondencja, pozwoli osobom zainteresowanym sprawą, na spokojne doczekanie do zasłużonej emerytury mając teraz zapewnienie, że będą mogli doliczyć sobie lata pracy z tzw. „cywila”

Opr. podinsp. Robert Hamuda

Wiceprzewodniczący ZW NSZZP Woj. dolnośląskiego

fb-share-icon