Znowu o wakacjach! Urlopy policjantów.

Stosunkowo niedawno pisaliśmy na temat świadczenia przysługującego policjantowi – tzw. „dopłaty do wypoczynku

  Wykazaliśmy, że świadczenie to z powodu niekorzystnego dla nas sposobu naliczania,  w 2008 roku wynosiło 393,51 zł na jednego członka rodziny a obecnie kwota ta wynosi  zaledwie 425,47 zł na jednego członka rodziny. Kwota dopłaty do wypoczynku w przeciągu tych lat wzrosła zaledwie o 31,96 zł. na jednego członka rodziny.

    Porównaliśmy również jak w tym obszarze mają wojskowi. Niestety jak zwykle–lepiej niż my. Wszystko to przez inny sposób obliczania tego świadczenia. Gdyby był on taki sam jak w wojsku, obecnie na jednego członka rodzimy dostawalibyśmy nie mniej niż 768,589 zł.

    Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się jak jest z urlopami policjantów. Zwróciliśmy do Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi pytaniami:

  1. Czy funkcjonariusz policji w trakcie sporządzania planu urlopu może sam wskazać okres przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni w okresie letnim, a pracodawca ten fakt musi zaakceptować, czy też pracodawca może sam wyznaczyć ten urlop w innym okresie?
  2. Czy funkcjonariusz policji ma obowiązek zaplanować sobie w planie urlopów zaległe urlopy, a jeżeli to zaplanował czy pracodawca może zmienić te okresy, a jeżeli policjant tego nie zrobił to czy pracodawca ma prawo sam to zaplanować?
  3. Czy jeżeli funkcjonariusz ma zaległy urlop, czy pracodawca ma prawo wysłać go na urlop, czy ma obowiązek powiadomienia funkcjonariusza o tym fakcie i na jaki okres czasu ma być funkcjonariusz powiadomiony przed rozpoczęciem urlopu?

    W dniu 17 grudnia 2020 roku otrzymaliśmy odpowiedź, która w naszej ocenie nie była zadowalająca. Postanowiliśmy skorzystać z opinii prawnej Kancelarii Adwokackiej mec. Anny Kwiatkowskiej- Krzyżak z którą współpracujemy od wielu lat.

Foto. DS

   Niestety nasze przypuszczenia się potwierdziły!

Regulacja zastosowana w Policji w przedmiotowym obszarze, „prowadzi do nierównego traktowania policjantów pośród pozostałych funkcjonariuszy służb mundurowych. Porównując inne pragmatyki służbowe wskazać należy, że ustawowe regulacje dotyczące zaległych urlopów funkcjonariuszy policji są najbardziej dotkliwe”

   „Pomimo braku regulacji (w zakresie wykorzystania urlopów zaległych), można przyjąć, że policjant może w planie urlopów wskazać również urlopy zaległe, jest to jego uprawnienie a nie obowiązek, to wątpliwości nasuwa twierdzenie Komendanta, że pracodawca może sam ustalić termin zaległych urlopów i wysłać na nie policjanta, nawet bez jego zgody. Ingerencja przełożonego w podstawowe prawo funkcjonariusza, jakim jest prawo do wypoczynku, powinna mieć uzasadnienie w przepisach. W ocenie opiniującej powyższe kwestie powinny zostać uregulowane w rozporządzeniu”     Tradycyjnie już zapraszamy do lektury- czyli korespondencji z KWP we Wrocławiu oraz opinii prawnej Kancelarii Adwokackiej.

fb-share-icon