Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią przekazujemy Wam do wiadomości, decyzję- stanowisko Prezydium ZW nr 31/2022/VII odnośnie podjęcia przez Zarząd Główny w Warszawie natychmiastowych i zdecydowanych działań zmierzających do zmiany zakładanych założeń w budżecie i przyjęcie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie minimum 15 proc.

Ponadto żądamy realizacji Porozumienia  z dnia 24 września 2021 zawartego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji  w zakresie wyegzekwowania zapisów par. 5 ust 3  pkt 1 i 2  a mianowicie przedstawienie wszystkim członkom związku efektów prac Zespołu o którym mowa w tym punktach, dotyczących analizy systemu uposażeń pod kątem modyfikacji zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz tzw. dodatku stażowego, w szczególności rozwiązań, zachęcających funkcjonariuszy do pozostania jak najdłużej w służbie oraz analizy świadczeń socjalnych i mieszkalnych w poszczególnych służbach. 

Stanowisko to będzie przedstawione przez naszych przedstawicieli na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium ZG w Warszawie.

fb-share-icon