12 kwietnia na posiedzeniu Podzespołu Problemowego do spraw Służb Mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego Minister Zieliński podzielił się pierwszymi spostrzeżeniami nt. wniosku Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie urealnienia dialogu społecznego ze służbami mundurowymi. Z sugestii Ministra wynika, że wniosek może mieć podtekst polityczny, w każdym bądź razie nie jest merytorycznie uzasadniony i dla niego niezrozumiały.

źródło: www.mswia.gov.pl

6 kwietnia 2017 r. Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystąpiła do Pani Premier z wnioskiem o utworzenie przy Radzie Ministrów Forum Dialogu Społecznego do Spraw Służb Mundurowych i włączenie tego podmiotu do grona instytucji dialogu społecznego. Powołanie tej instytucji ma być alternatywą dla Forum Dialogu Społecznego działającego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przez stronę związkową oceniane jest krytycznie.

We wniosku związkowcy przedstawiają argumenty, że dotychczasowa współpraca z resortem Spraw Wewnętrznych i Administracji nie spełnia swojej funkcji i nie jest miejscem, gdzie można mówić o problemach funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych. Podkreślają, że funkcjonariusze Służby Więziennej i żołnierze będący poza MSWiA są niejako wyłączeni z dotychczasowej formuły dialogu. Oprócz zarzutu odnoszącego się do pełnej reprezentatywności, we wniosku zawarta jest krytyka co do pozycji, jaką zajmuje strona związkowa w Forum przy MSWiA. Rola „gościa” uczestniczącego w pracach tego gremium na zasadzie zaproszenia, zdaniem związkowców, nie spełnia podstawowego kryterium partnerstwa, jakie powinno obowiązywać w dialogu z partnerami społecznymi.

Zainteresowanych, którzy zamierzają zweryfikować domniemania Ministra Zielińskiego o politycznych motywach wniosku i o braku merytorycznego uzasadnienia zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu.

Biuro Prasowe ZG NSZZ P

fb-share-icon