Prezydium Zarządu Głównego na swym posiedzeniu w dniu 20 kwietnia wyraziło obszerną opinię na temat inicjatywy legislacyjnej Rządu, zakładającej zniesienie dotychczasowego ograniczenia w swobodzie tworzenia związków zawodowych w Policji. Prezydium krytycznie wypowiedziało się zarówno o samym pomyśle, jak i jego uzasadnieniu, uznając to za próbę ingerencji władz państwowych w suwerenność związkową.

Poniżej publikujemy decyzję nr 22/VII/2017 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z dnia 20 kwietnia 2017 roku, stanowiącą opinią do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Opinia przyjęta przez Prezydium odnosi się również do propozycji zmian dotyczących tzw. L-4, zakładających m.in. wprowadzenie 30-dniowego okresu ochronnego, który pozwoli na zachowanie 100% uposażenia.

Pobierz Opinie Tutaj !

Zespół Prasowy ZG NSZZ Policjantów

fb-share-icon