26 października 2017′ w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Podczas posiedzenia została omówiona bieżąca działalność FZZ SM oraz dokonano oceny braku nowelizacji ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw — w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy oraz zmiany art.15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Prezydium FZZ SM negatywnie oceniło brak dokonania zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariusza poprzez wprowadzenie prawa do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby w trakcie zwolnienia lekarskiego trwającego łącznie nie dłużej niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego. Prezydium FZZ SM oczekuje, że zapowiedź Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016, że rząd przychyla się do postulatów związkowców i w ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy zostanie wprowadzona niezwłocznie.

Podkreślenia wymaga fakt, że zmiana ta jest bezkosztowa i pożądana przez funkcjonariuszy i ich rodziny. Jednocześnie Prezydium FZZ SM wnosi o włączenie do projektu ustawy wszystkich służb mundurowych, których dotyczy obecna ustawa. Prezydium FZZ SM po zapoznaniu się z odpowiedzią Jarosława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w MSWiA z dnia 6 października br.. Idz. DB-0111-4/2017 oraz informacjami przekazanymi w dniu 13 października br. na posiedzeniu podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego w kwestii nowelizacji art.15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin wyraża dezaprobatę dla braku determinacji MSWiA w naprawieniu dyskryminujących dużą cześć funkcjonariuszy uregulowań prawnych.

W przekonaniu Prezydium FZZ SM argument o dodatkowych uzgodnieniach z ministrem finansów z powodu nie uwzględnienia w przygotowanym przez MSWiA projekcie dodatkowych kosztów wynikających z nowelizacji z 11 maja 2017 r., kiedy to do systemu zaopatrzeniowego włączono funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie może stać na przeszkodzie w zmianie przepisów. Prezydium FZZ SM oczekuje, że deklaracje o zmianie niekorzystnych przepisów z kampanii wyborczej nie pozostaną „niezrealizowanymi hasłami” i zostaną w interesie funkcjonariuszy w końcu wprowadzone w życie. Prezydium FZZ FSM popiera działania podjęte przez NSZZ FiPW w zakresie przyznania dodatkowych środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Więziennej od 1 maja 2018 r. i pozytywnie oceniło fakt, że Rada Ministrów na wniosek Ministra Mariusza Błaszczaka zwiększyła środki na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych o kwotę dodatkową (ponad ustawę modernizacyjną) o 150 mln złotych.

Zdaniem Prezydium FZZ SM ustaleń wymaga jednak zasada podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla funkcjonariuszy w 2018 i 2019 roku.

Prezydium FZZ SM wystąpiło z pismem do Premier Beaty Szydło o spowodowanie przyznania dodatkowych środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Więziennej od dnia 1 maja 2018 r oku. Prezydium Federacji ZZ SM wskazuje, że zasadnym jest dalszy wzrost wydatków na służby podległe MSWiA, MS i MF i ustanowienie wskaźnika PKB przeznaczonego na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego granic.

Nie bez znaczenia jest również konieczność doprowadzenia do wyrównania uposażeń funkcjonariuszy wymienionych służb do wysokości uposażeń w MON. Negatywną konsekwencją braku wzrostu nakładów na bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrony granic a także wzrostu uposażeń funkcjonariuszy może być odchodzenie ze służb doświadczonych funkcjonariuszy i brak zainteresowania wstępowania w szeregi służb mundurowych przez nowych kandydatów. Już w tej chwili widoczny jest spadek konkurencyjności i atrakcyjności pełnienia służby w wymienionych służbach, które codziennie i o każdej porze dnia zapewniają bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Prezydium FZZ SM przyjęło Stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Stanowisko zostało podjęte na wniosek Przewodniczącego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego.

fb-share-icon