Nie przyznajesz się do winy w trakcie rozmowy dyscyplinującej lub wyrażasz sprzeciw – przełożony jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego!!!

“Zakończenie postępowania poprzez przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej mimo sprzeciwu policjanta pozbawia tegoż możliwości udowodnienia swojej niewinności. Przepis art. 132 ust. 4 B ustawy o Policji jest ułomny, bowiem w sytuacji, gdy policjant nie zgadza się z Przełożonym Dyscyplinarnym w przedmiocie oceny określonego zachowania policjanta, a postępowanie kończy się włączeniem do akt osobowych notatki z rozmowy dyscyplinującej, to policjant pozbawiony jest jakiegokolwiek środka zaskarżenia (…). Policjant musi mieć możliwość do wykazania swojej niewinności. Może to uczynić w toku postępowania dyscyplinarnego gwarantującego mu możliwość ustanowienia obrońcy, zgłaszania wniosków dowodowych, a w efekcie możliwość skorzystania ze środków zaskarżenia ze skargą administracyjną włącznie, dlatego zgodnie z opinią Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP w Warszawie “jakikolwiek sprzeciw policjanta, co do oceny faktów, sprawstwa obliguje Przełożonego Dyscyplinarnego do wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego”

Jeżeli natomiast rozmowa dyscyplinująca została przeprowadzona zgodnie z wymogami formalnymi, udokumentowana na piśmie oraz włączona do akt osobowych policjanta, a policjant nie kwestionował faktu zaistnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz swojego sprawstwa, to postępowanie dyscyplinarne należy  uznać za zakończone!!!

Opinia Prawna Tutaj : Czytaj !

fb-share-icon