Jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy?

autor: Daniel Maikowski
Do głównych zadań społecznego inspektora pracy należy dążenie do zapewnienia przez zakład bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również ochrona uprawnień pracowniczych, o których mowa w Kodeksie pracy.
Ponieważ osoba pełniąca funkcję społecznego inspektora pracy narażona na szykany ze strony pracodawcy, ustawa o społecznej inspekcji pracy zapewnia jej szczególną ochronę.źródło: ShutterStock

Społeczny inspektor pracy powoływany jest przez pracowników danego zakładu pracy na czteroletnią kadencję. Wybory społecznego inspektora pracy przeprowadzane są przez zakładowe organizacje związkowe. Społeczny inspektor pracy może zostać odwołany przez pracowników zakładu pracy przed upływem okresu, na który został powołany. Powodem jego odwołania może być niewywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w ustawie o społecznej inspekcji pracy. Społeczny inspektor pracy może również zrzec się swojej funkcji.

Sposób powoływania, zakres uprawnień i obowiązków oraz ochrony społecznego inspektora pracy reguluje ustawa z 24 czerwca 1983 o społecznej inspekcji pracy (DzU nr 35 poz. 163 ze zm.)

Kto może zostać społecznym inspektorem pracy?

Dalej…

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/810020,jakie-uprawnienia-ma-spoleczny-inspektor-pracy.html?fbclid=IwAR39-j00SzBAOmzNAAayH8dZjdoAvccSS0uDbZneyTzUGkt7Iid_Swe2gx0