Petycja w sprawie odszkodowania za utratę bądź zniszczenie podczas służby przedmiotów osobistego użytku funkcjonariusza.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów wystąpił do Marszałka Sejmu z kolejną petycją, w której wniósł o podjęcie inicjatywny ustawodawczej w celu wprowadzenia regulacji prawnych przyznających funkcjonariuszom Policji prawo do uzyskania odszkodowania od właściwej jednostki organizacyjnej Policji za szkody poniesione w przedmiotach osobistego użytku wskutek ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas służby, niezależnie od tego, czy czy podczas zdarzenia powodującego szkodę funkcjonariusz doznał urazu, poniósł śmierć, lub uszczerbek na zdrowiu.