W ostatnim dniu 35. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili pakiet ustaw finansowych, wzmacniających ochronę uczestników polskiego rynku kapitałowego oraz uszczelniających krajowy system podatkowy. Przyjęta też została m.in. ustawa, o zmianach w ustawie o emeryturach i rentach.

Celem zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie zasad weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych. Zmiany dotyczą emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie z nowelizacją uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji organu rentowego nie będzie – co do zasady – możliwa po upływie określonego w przepisach okresu, który liczony jest od dnia wydania decyzji. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji będzie wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. O wszczęciu postępowania z urzędu organ rentowy będzie zawiadamiał niezwłocznie osobę zainteresowaną.

źródło : http://nszzp.pl/aktualnoci/7394-bdzie-okres-przedawnienia-roszcze-emerytalnych-

Czytaj więcej… http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=230579FAEEE620DFC12580C3005D0EC9

foto. Krzysztof Białoskórski

fb-share-icon