Polska policja będzie zatrudniać cudzoziemców? Petycja już w Sejmie

Do sejmowej komisji ds. petycji trafił wniosek o otwarcie szeregów polskiej policji na cudzoziemców. – Bez tego w Polsce w 2038 roku (lub 2028 roku w przypadku wywalczenia prawa do przejścia na emerytury po 15 latach służby) brakować będzie rąk do pracy w służbach mundurowych – alarmuje autor petycji.

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w niej może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii.
Autor petycji (nie wyraził zgody na podanie swoich danych) wskazuje, że bez dopuszczenia do pracy cudzoziemców za kilka lat nie będzie miał kto dbać o nasze bezpieczeństwo.
– Przysłowiową miskę ryżu może przyrządzić nam kucharz z Bangladeszu czy Fidżi, ale jeśli chodzi o ochronę zdrowia i życia Polaków, to mam sporo wątpliwości – komentuje pomysł Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów.
Autor petycji, której całą treść zamieszczamy na końcu, wnioskuje, by treść wspomnianego artykułu 25. zamienić na: „Służbę w Policji może pełnić osoba zameldowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do pełnienia służby, posiadająca prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o nieposzlakowanej opinii”.

Braki kadrowe w policji
Jak wyjaśnia, zmiana ta jest nieuchronna z kilku powodów, które prowadzą do głównego problemu – braków kadrowych. Jego zdaniem, przywilej możliwości przejścia na emeryturę policjantów po 15 latach służby przyjętych przed 1 stycznia 2013 roku, przywilej możliwości przejścia na emeryturę policjantów po 25 latach służby przyjętych po 1 stycznia 2013 roku po osiągnięciu 55 roku życia, niż demograficzny, niska dzietnością Polek wynoszącą obecnie 1,45, ujemna migracja młodych ludzi powodują, że w policji cały czas jest nieobsadzona ogromna liczba wolnych wakatów.

– Jeśli władze państwa polskiego nie dopuszczą do pracy w polskiej policji obcokrajowców, np. z krajów Unii Europejskiej i EFTA oraz obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu posiadających Kartę Polaka, przy jednoczesnym przyzwalaniu na odchodzenie policjantów na emerytury po 15 latach służby (tych przyjętych przed 1 stycznia 2013 rokiem) lub wieku 55 lat (tych przyjętych po 1 stycznia 2013 roku) w 2038 roku (lub 2028 roku w przypadku wywalczenia prawa wszystkich funkcjonariuszy do przejścia na emerytury po 15 latach służby) Polacy będą musieli liczyć tylko i wyłącznie na strażników gminnych lub sami z bronią w rękach bronić się przed napastnikami, złodziejami, gwałcicielami i mordercami – alarmuje wnioskodawca.

Rafał Jankowski

Przewodniczący NSZZ Policjantów, którego poprosiliśmy o komentarz do zaproponowanego w petycji rozwiązania ma dystans. – Przysłowiową miskę ryżu może przyrządzić nam kucharz z Bangladeszu czy Fidżi, ale jeśli chodzi o ochronę zdrowia i życia Polaków, to mam sporo wątpliwości. Nie sądzę by ktoś z Antypodów narażał swoje życie i zdrowie dla nas. Cudzoziemcy przyjeżdżają tu głównie po zarobek – komentuje pomysł rozwiązania braków kadrowych w policji Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów.

Jednocześnie przyznaje, że jeśli sytuacja w policji się nie poprawi, to wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku czy kilkunastu lat, wsparcie z zagranicy będzie jedynym możliwym rozwiązaniem.

Ostatnio głośno zrobiło się w mediach o podobnym pomyśle w Niemczech, ale dotyczącym żołnierzy. Bowiem po tym jak nasi zachodni sąsiedzi zrezygnowali z powszechnego poboru, armia zaczęła cierpieć na poważne braki kadrowe.

Rozwiązać ma je umożliwienie przyjmowania do Bundeswehry cudzoziemców z UE. Taki pomysł pojawił się już lata temu, ale nie został zrealizowany. – Bundeswehra będzie rosła, dlatego potrzebujemy wykwalifikowanego personelu. Starannie rozpatrujemy wszystkie możliwe opcje – mówił w Berlinie agencji prasowej DPA rzecznik federalnego ministerstwa obrony. Jednak eksperci przestrzegają, że takie rozwiązanie może doprowadzić do powstania armii najemników.

Jak zostać policjantem
Warto przypomnieć, że w 2018 roku Polska Policja planuje zwiększyć swoje szeregi o 5869 osób. Warunki, jakie muszą spełnić kandydaci do pracy to:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydatów czeka jeszcze długa droga do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Na teście wiedzy dostaną do rozwiązania 40 pytań, muszą zdać test sprawności fizycznej, badania psychologiczne. Dopiero po tym czeka ich rozmowa kwalifikacyjna. Spotkanie przed komisją lekarską oraz wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Po przyjęciu do służby czeka jeszcze ok. 5,5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe. Następnie w ramach adaptacji zawodowej, czasowe oddelegowanie do pełnienia służby w oddziale prewencji policji. Czas delegowania wynosi 53 dni. Po tym policjant trafia do pracy w jednostce.

PETYCJA
w sprawie nowelizacji Ustawy o Policji

Szanowni Posłowie,

*Zawracam się do Państwa, z uprzejmą prośbą o zmianę treści art. 25 ust 1 ustawy o Policji z „Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii” na „Służbę w Policji może pełnić osoba zameldowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do pełnienia służby, posiadająca prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o nieposzlakowanej opinii”.

Zmiana treści art. 25 ust 1 jest nieuchronna z następujących powodów: przywilej możliwości przejścia na emeryturę policjantów po 15 latach służby przyjętych przed 1 stycznia 2013 roku, przywilej
możliwości przejścia na emeryturę policjantów po 25 latach służby przyjętych po 1 stycznia 2013 roku po osiągnięciu 55 roku życia, niżem demograficznym, niską dzietnością Polek wynoszącą obecnie 1,45, ujemną migracją młodych ludzi, ogromną liczbą wolnych wakatów w Policji, brakiem zainteresowania podjęcia pracy w Policji przez młodych ludzi z powodu złej opinii w społeczeństwie o pracy Policji.

Podsumowanie.

Jeśli władze Państwa Polskiego nie dopuszczą do pracy w polskiej Policji obcokrajowców np. z krajów Unii Europejskiej i EFTA oraz obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu posiadających Kartę Polaka, przy jednoczesnym przyzwalaniu na odchodzenie policjantów na emerytury po 15 latach służby (tych przyjętych przed 1 stycznia 2013 rokiem) lub wieku 55 lat (tych przyjętych po 1 stycznia 2013 roku) w 2038 roku (lub 2028 roku w przypadku wywalczenia prawa wszystkich funkcjonariuszy do przejścia na emerytury po 15 latach służby)Polacy będą musieli liczyć tylko i wyłącznie na Strażników Gminnych lub sami z bronią w ręcach* bronić się przed napastnikami, złodziejami, gwałcicielami i mordercami.
Pragnę jednocześnie podkreślić, iż trwa nielegalny strajk włoski prowadzony przez policję, który ma za zadanie wymusić na Ministrze Brudzińskim powrót do przywileju wszystkich funkcjonariuszy podległych MSWiA do przechodzenia po 15 latach służby na emeryturę mundurową, z możliwością dorabiania sobie na emeryturze.

Z konta twitterowego MSWIA wynika, iż Pan Minister Brudziński częściowo uległ prowadzącym Strajk Włoski funkcjonariuszom zgadzając się na likwidację kryterium 55 lat pod warunkiem przepracowania 25 lat w danej jednostce podległej MSWIA. Przykładowo absolwent liceum, który przyjmie się do Policja w wieku 19 lat zostanie emerytem już w wieku 44 lat.
Mając na uwadze, średni wiek kobiet 81 lat i średni wiek mężczyzn 77 lat, łatwo policzyć, iż emerytowany/a policjant/ka pobierać emeryturę będzie więcej lat niż przepracował/a w Policji.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej petycji, ponieważ bez udziału obcokrajowców zacznie w Polsce w 2038 roku (lub 2028 roku w przypadku wywalczenia prawa do przejścia na emerytury po 15 latach służby) brakować rąk do pracy w służbach mundurowych, a to będzie tylko ze szkodą dla bezpieczeństwa obywateli Polski, zagranicznych turystów i obcokrajowców w Polsce mieszkających.

**********

*Pisownia petycji oryginalna