Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów zakończył obrady. W konferencji wzięli również udział delegaci z województwa dolnośląskiego.

W dniach 28 – 29 marca 2019 r. w Jachrance pod Warszawą obradował Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów. Okres sprawozdawczy dotyczył  połowy VII Kadencji.  Poniżej porządek obrad, który w całości został zrealizowany.  O godzinie 14:00 do obradujących delegatów dołączył Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Edward Zaremba oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, którzy wysoko ocenili współpracę z obecnym Zarządem NSZZ Policjantów. Przewodniczący Rafał Jankowski, jednocześnie wybrany prowadzącym zjazd, przedstawił wyczerpujące sprawozdanie z niełatwych dwóch lat działalności obecnego Zarządu Głównego, które zostało wysoko ocenione przez zebranych, nagrodzone oklaskami. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów odczytał sprawozdanie z działalności komisji, a Piotr Malon przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego.  Warto dodać, że przyjęto też kilka istotnych uchwał Delegatów  Zjazdu Krajowego NSZZ Policjantów, których większość została przegłosowana jednogłośnie przez delegatów.

Więcej Zdjęć TUTAJ

Porządek obrad:

 1. Przywitanie przez Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów – 13:00
 2. Wprowadzenie sztandaru NSZZ Policjantów, odegranie hymnu państwowego,
 3. Wręczenie odznaczeń, ewentualne wystąpienia zaproszonych gości,
 4. Rozpoczęcie Zjazdu Sprawozdawczego przez Przewodniczącego ZG,
 5. Stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego GKR NSZZ Policjantów,
 6. Przyjęcie porządku obrad,
 7. Wybór Przewodniczącego Zjazdu,
 8. Wybór Wiceprzewodniczących i Sekretarzy Zjazdu,
 9. Przyjęcie regulaminu Zjazdu,
 10. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów za okres połowy kadencji,
 12. Przedstawienie Sprawozdania GKR NSZZ Policjantów za okres połowy kadencji,
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 14. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków propozycji uchwał i wniosków do przyjęcia przez Zjazd,
 15. Wystąpienie podsumowujące Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów,
 16. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Po krótkiej przerwie Przewodniczący Rafał Jankowski przystąpił do podsumowania obrad, a później Sławomir Koniuszy przedstawił propozycję uchwały Zjazdu, której treść prezentujemy poniżej.

UCHWAŁA Nr 1
SPRAWOZDAWCZEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW NSZZ POLICJANTÓW
Jachranka, 28 – 29 marca 2019 rok

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów, uwzględniając opinie polskich policjantów pozytywnie ocenia Porozumienie zawarte w dniu 8 listopada 2018 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i dostrzega konieczność pełnej realizacji zawartych w nim zobowiązań. W celu utrzymania systematycznej poprawy warunków podwyższających atrakcyjność służby w Policji, Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów zobowiązuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów do opracowania kolejnych priorytetów, które uzyskają możliwość realizacji w ramach zapowiadanego przez resort Spraw Wewnętrznych i Administracji Programu Rozwoju Formacji Mundurowych na lata 2021 – 2024.

Odnosząc się do działań podejmowanych przez przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w zakresie wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Policjantów zobowiązuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów do podejmowania działań uniemożliwiających wprowadzenie tych rozwiązań w Policji. W ocenie Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów, pluralizmu związkowy stanowi poważne zagrożenie zarówno dla samych policjantów, jak i dla Policji. Rozdrobnienie związkowe, które z pluralizmem wiąże się w sposób bezpośredni przyczynić się może do znaczącego osłabienia pozycji związków, osłabiając tym samym zdolność skutecznego reprezentowania interesów funkcjonariuszy. Dla samej zaś Policji, jako instytucji strzegącej bezpieczeństwa wszystkich swoich obywateli, niezależnie od przekonań politycznych, rzeczą absolutnie nadrzędną jest zachowanie apolityczności, która po wejściu związków bezpośrednio powiązanych z partiami politycznymi byłaby poważnie zagrożona.

Krajowy Zjazd Delegatów ma uzasadnione obawy, że starania o wprowadzenie pluralizmu związkowego w Policji mają bezpośredni związek z politycznymi ambicjami przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, i to głównie z tego powodu są dla Policji niebezpieczne. Obronę Policji przed upolitycznieniem Krajowy Zjazd Delegatów traktuje na równi z obroną jej przed utratą zaufania społecznego i przed wszelkimi konsekwencjami, na czele z osłabieniem skuteczności i pogorszeniem bezpieczeństwa Polaków.