Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wystosował kolejny wniosek do Komendanta Głównego Policji w sprawie pieniędzy na podwyżki.

Dopytuje w nim dlaczego Komendant nie przesłał do garnizonów wszystkich pieniędzy przeznaczonych na ten cel i gdzie podziała się reszta. We wniosku pojawia się też pytanie o pochodzenie środków, którymi sfinansowano mianowania na etat starszego dzielnicowego.

Treść wniosku

W nawiązaniu do pisma L.dz. FB-11989/17 z dnia 6 marca 2017 r. proszę o udzielenie odpowiedzi, dlaczego dysponent środków pochodzących z Programu modernizacji służb mundurowych (Dz. U. z 2016, poz. 2140), w części przeznaczonej na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń policjantów w roku 2017 nie przekazał dysponentom niższego stopnia wszystkich przeznaczonych na ten cel środków.

Z treści powyższego pisma wynika, że dysponenci środków wymienionych w §§ 75401, 75402, 75403, 75404 i 75405 otrzymali kwoty zbyt niskie, aby przewidziana dla policjantów podwyżka mogła zostać zrealizowana zgodnie z wytycznymi przekazanymi za pismem L.dz. Kk-3575/17 z dnia 17 lutego 2017 r.

Jak zaznaczyliśmy we wcześniejszym piśmie (ZZ-119/2017 z dnia 02.03.2017 r.), ogólna kwota odpowiadająca normom uzgodnionym ze stroną związkową winna stanowić  iloczyn 253 zł (średni wzrost uposażeń per capita) i liczby etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji. Tymczasem przekazane kwoty były dużo mniejsze, ponieważ naliczono je w oparciu o średnioroczny plan zatrudnienia policjantów (101 949), niższy od faktycznego stanu etatowego Policji o 1360 etatów (103 309). Ponadto, w udzielonej odpowiedzi zaznaczono, że środki przekazane do budżetów jednostek p o w i n n y zabezpieczyć wypłaty podwyżek jedynie do października! Oznacza to, że wypłaty policyjnych uposażeń w chwili obecnej nie mają pełnego zabezpieczenia, a niedobór ma być sfinansowany z rezerwy celowej.

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że okoliczności związane z wdrażaną obecnie podwyżką są dla nas niezrozumiałe i trudne do zaakceptowania. Nie rozumiem z jakiego powodu ten sam organ Policji najpierw wydaje podwładnym szczegółowe polecenia (wytyczne w sprawie sposobu rozdysponowania środków na podwyżki), a następnie uniemożliwia ich realizację, nie przekazując wystarczających środków.

Proszę w związku z tym o przekazanie jasnej informacji, gdzie się podziały tzw. oszczędności wynikające z różnicy, jaką gwarantuje program modernizacji a tym, co zostało przekazane dysponentom niższego stopnia. Proszę ponadto o jasną informację, w ramach jakich środków mianowano policjantów na nowoutworzone stanowisko starszego dzielnicowego i jaki koszt wiąże się z tym przedsięwzięciem do końca roku, w rozbiciu na poszczególne garnizony.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Rafał Jankowski

źródło: http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7509-podwyki-bez-pokrycia

 

fb-share-icon