Tegoroczne walentynki osłodzi nam trzynastka. Komendant Główny Policji podjął decyzję, że nagrodę roczną policjanci otrzymają 15 lutego. Odpowiednio wcześniej stosowne zasilenia wpłyną na rachunki komend wojewódzkich Policji. Zgodnie z ustawą nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca.

Warto przy tej okazji przypomnieć w jaki sposób wyliczana jest wysokość nagrody rocznej oraz kto i dlaczego jej nie otrzyma albo otrzyma ją w wymiarze mniejszym.

Ustawa o Policji mówi, że policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Aby ją otrzymać policjant musi w danym roku kalendarzowym odsłużyć przez okres co najmniej sześciu miesięcy kalendarzowych. Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.

Nagrodę roczną pomniejszoną od 20% do 50% otrzymają policjanci, którzy popełnili przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Chodzi tu np. o przestępstwo drogowe, ponieważ popełnienie przestępstwa bądź przestępstwa skarbowego umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego w ogóle wyklucza możliwość otrzymania trzynastki.

W każdym przypadku chodzi o przestępstwa, naruszenia dyscypliny służbowej bądź opinie stwierdzone prawomocnymi orzeczeniami sądów, organów dyscyplinarnych lub właściwych organów Policji. Zgodnie bowiem z ustawą okoliczności uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w sprawach osobowych policjantów. Z tego wynika np., że toczące się wobec policjanta postępowanie dyscyplinarne, nie może stanowić podstawy do pozbawienia go bądź zmniejszenia nagrody rocznej.

Mniejszą trzynastkę otrzymają też policjanci ukarani naganą bądź policjanci niewywiązujący się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, co musi być stwierdzone w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Dla policjantów w służbie przygotowawczej wystarczy jedna ujemna opinia, wskazująca na nieprzydatność takiego policjanta na zajmowanym stanowisku. Trzynastki nie otrzymają ukarani karą dyscyplinarną ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, obniżenia stopnia oraz karą wydalenia ze służby.

Sławomir Koniuszy

 

źródło:   http://www.zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/929-trzynastka-na-walentynki

fb-share-icon