Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

Tekst projektu ustawy

Projekt ustawy powołującej Biuro Nadzoru Wewnętrznego, zmienia ustawę z 1996 r. o uprawnieniach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Biuro Nadzoru Wewnętrznego będzie komórką organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra spraw wewnętrznych i administracji, wspomagającą ministra w sprawowaniu nadzoru nad służbami jemu podległymi: Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz Państwową Strażą Pożarną, a także nad pracownikami zatrudnionymi w tych służbach.
Biuro podlegać będzie bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.
Do zadań Biura należeć będzie m.in.:
1) wspieranie czynności związanych z egzekwowaniem standardów działania Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej, w związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie;
2) weryfikowanie, w oparciu o dane zawarte w zbiorach, rejestrach, ewidencjach i bazach danych, w tym również oznaczonych klauzulą tajności, oraz o informacje będące w posiadaniu służb:
a) kandydatów na stanowiska komendantów, szefów i ich zastępców, dyrektorów i zastępców, dyrektorów komórek organizacyjnych w podmiotach nadzorowanych, naczelników.
b) funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej w związku z planowanym oddelegowaniem do pełnienia służby poza granicami kraju…
c) kandydatów do mianowania na stopnie generalskie w Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej,
d) kandydatów w przypadku przedterminowego mianowania w korpusie oficerów młodszych i starszych w Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej,
e) kandydatów do wyróżnienia orderami i odznaczeniami,
f) kandydatów na inspektorów oraz ekspertów do wykonywania zadań w Biurze.
3) ujawnianie i monitorowanie zachowań naruszających etykę,
4) ujawnianie i analizowanie nieprawidłowości,
5) analizowanie informacji dotyczących naruszenia prawa przez podmioty nadzorowane…

BNW będzie komórką organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podległą bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych i administracji o liczebności 42 funkcjonariuszy i 8 pracowników bez rozwinięcia struktur terenowych….do tego miejsca projekt czyta się 47 minut…

 

Źródło:
https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2017/24563,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-niektorych-uprawnieniach-pracownikow-urzedu-ob.html

fb-share-icon