Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin.

Tutaj Czytaj.

źródło : https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2017/24444,Projekt-rozporzadzenia-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-zmieniajacego.html

fb-share-icon